Projekt Bogense Kystdiger

Du kan på denne side finde information om Projekt Bogense Kystdiger.

Nordfyns Kommune har besluttet at igangsætte en undersøgelse af sikringen af Bogense mod stormflod. I undersøgelsen indgår en vurdering af digernes og afvandingssystemernes tilstand i dag, samt en fastsættelse af det niveau, byen og omegn bør sikres til. Dette niveau fastsættes under hensyntagen til byens forventede udvikling og de forventede ændringer i klimaet i det tidsrum den nye sikring forventes at holde – typisk mindst 50 år.

Bogense har udviklet sig betydeligt siden digerne blev bygget. Der er derfor større værdier at beskytte. Samtidig ventes både en generel havvandsstigning og kraftigere storme og dermed også stormfloder. Derfor er der flere gode grunde til at sikre byen bedre end tidligere.

Læs her vores to foldere om kystsikringsprojektet:

Bemærk: Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumenteerne højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Nedenfor kan du læse mere omkring projektet.

Hvorfor projekt Bogense Kystdiger?

Det nuværende sikringsniveau blev grundlagt i forbindelse med etableringen af de eksisterende diger for over 50 år siden. Ligeledes er det eksisterende afvandingssystem i de inddæmmende områder, bestående af åløb og kanaler med diverse pumper, også af ældre dato.


Dele af digerne er løbende blevet udbedret og forhøjet efter stormskader, hyppigere og større reparationer de seneste 15 år. Det er derfor relevant at undersøge digernes tilstand. Vi ved at både digerne og afvandingssystemet vil blive udfordret af de klimaændringer som fremtiden bringer, derfor giver det god mening at få kystsikringen omkring Bogense fremtidssikret.


Af undersøgelserne til skitseprojekt kan det ses, at digerne generelt er korrekt konstrueret med en fin kerne. Når vi når til fase 2, detailplanlægningen, vil digerne undergå yderligere undersøgelser, hvis det er nødvendigt. Umiddelbart vil det, de fleste steder, være muligt at bygge ovenpå de eksisterende diger. Det er godt for projektets økonomi


Med baggrund i de seneste klimahændelser har Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018 besluttet at igangsætte en forundersøgelse af digerne. Man kan sige, at det er at udvise rettidig omhu, særligt når projektet tager ca. 6 år at gennemføre. Det er således ikke muligt at ’fikse’ et klimaproblem hurtigt, hvis der kom en meget kraftig stormflod; ej heller sikre området og dets værdier på bedst mulig måde.


Du kan her se aftalen fra Budget 2019 og baggrunden derfor:


Projektet og organisering kort fortalt

Et kystsikringsprojekt er et meget komplekst projekt. Man kan beskrive det som mange projekter i et projekt.


I Bogense arbejdes der med en digestrækning på ca. 7 km. For at overskue projektet, er strækningen inddelt i 11 mindre strækninger, som hver især har forskellige fysiske og tekniske problematikker. Du kan se strækningerne her


Derudover er der et 12. projekt omkring styring af ’bagvand’, altså vandet i kanalerne bagved digerne. Det er vigtigt at dette vand, i tilfælde af stormflod og skybrudssituationer, ikke forårsager oversvømmelser af marker og boliger.


Du er som borger i og omkring Bogense en væsentlig del af projektet. Der er derfor af stor betydning at der er en løbende lodsejerinddragelse. Dette vil ske, når det giver mening, altså hvor den viden, du som borger besidder, kan være med til at forme projektet. I øvrige projektfaser, såsom tekniske opmålinger/beregninger eller myndighedssagsbehandling, er lodsejerinddragelse ikke relevant. Under status i venstre side kan du se, hvornår der har været lodsejerinddragelse.


Projektet er et stort projekt, et teknisk komplekst projekt og det koster mange penge at planlægge, projektere og udføre. Til gengæld kan du glæder dig over at din bolig og dit lokalområde er klimasikret i rigtig mange årtier. De løsninger, som bliver udført i det færdige projekt, vil have det tilstrækkelige sikringsniveau og være et kompromis af, hvad der er teknisk muligt, økonomi og æstetik samt mindst mulig ulempe for de omkringboende.


Der er nedsat en projektgruppe bestående af følgende personer:


  • Morten Hoff Grønwald, Projektleder, Nordfyns Kommune.
  • Niklas H. Jensen, Kystfaglig medarbejder, Nordfyns Kommune.
  • Jesper Fog, Teknisk Rådgiver, WSP
  • Henrik Nielsen, Bygherrerådgiver, Kyst-Havneviden


Projektets ejer er Mette Højby, Natur- og Miljøchef, Nordfyns Kommune.

Sikringsniveau

Sikringsniveauet er ’beregnet’ med baggrund i den forventede klimapåvirkning og de værdier, som beskyttes.


Der arbejdes i projektet med et sikringsniveau for digerne på en 500 årshændelse i 2070, altså et sikringsniveau som er fremskrevet 50 år frem baseret på kendte prognoser i 2020. Endvidere for en hændelse, som optræder hver 500. år. Det skal dog bemærkes, at vi i januar 2019 havde to 20 årshændelser, hvorfor begrebet ’500 årshændelse’ er et beregningsteknisk udtryk. Dette sikringsniveau er tilsvarende sammenlignelige kystsikringsprojekter.


Hvis vi tager udgangspunkt i ejendomsværdierne i interesseområdet, som er det område, som forventes at opnå en beskyttelse af foranstaltningen, er der samlet set værdier for 2,6 mia. kr.


For ’bagvandet’, som løber i kanalerne i det inddæmmende område, er der i kommunens Klimatilpasningsplan fastsat et sikringsniveau til en 100 årshændelse i 2050. Klimaprojekt Bogense Bybækken er udført med dette sikringsniveau.


I det arbejde, som pågår, er det vigtigt at vurdere, hvilke tiltag, som skal foretages nu og til hvilket sikringsniveau. Det er f.eks. relevant at konstruere digerne til at modstå stormflod langt ud i fremtiden, da det er besværligt og meget dyrt at tilrette digerne igen, hvis man lige vurdere at der mangler 20 cm. Derimod er det relevant at kigge på, om det er nødvendigt at indsætte kraftige pumper til håndtering af bagvand på nuværende tidspunkt, da pumperne bliver forældet inden der reelt er brug for deres fremtidssikrede kapacitet. Der arbejdes med et projekt, hvor grundprincippet er, at det skal være teknisk muligt og økonomisk mest fordelagtigt for alle parter i projektet. Det er sund fornuft.

Undersøgelser

Der er siden januar 2020 blevet udført forundersøgelser af de elementer, som har betydning for digernes opretholdelse af sikringsniveauet for Bogense by og omegn.


Følgende undersøgelser er foretaget:


  • Digernes aktuelle status er blevet undersøgt for at fastslå om digerne er stabile og sikre i forhold til  undersivning af havvand samt hvorledes opbygningen af de forskellige lag i diget er sammensat.

  • Undersøgelse af kyststrækningens udvikling gennem tiden for at fastslå, hvor kysten bliver belastet ved ”stormflod” nu og i fremtiden.

  • Undersøgelser af havbunden ud for kysten for at fastslå aflejringer af sand og havvandets bevægelser


Der er ud fra de indledende undersøgelser  foretaget beregninger for at fastslå de fremtidige vandstands- og bølge højder og dermed behovet for den fremtidige kystsikring af Bogense by og omegn.


Håndteringen af vand fra baglandet via å-løb og kanaler har ligeledes stor betydning for den fremtidige sikring af Bogense by og omegn. Der er derfor gennemgået muligheder for, hvorledes dette håndteres fremadrettet, således der ikke sker ukontrolleret oversvømmelse i området bagved digerne, altså i det inddæmmede land.


Ud fra ovennævnte undersøgelser er der udarbejdet et skitseforslag for den fremtidige kystsikring af Bogense by og omegn. Skitseforslaget indeholder beskrivelser af,  hvad der forventes udført  på de enkelte strækninger samt hvorledes vand fra baglandet fremadrettet kan håndteres.


Der bliver ligeledes udfærdiget et nyt sikringsniveau ud fra de indsamlede data og aktuelle værdier som kystsikringen fremadrettet skal sikrere.

Kvikguide til skitseprojekt

Her kan du læse kvik-guides om projektet generelt:


Her kan du læse kvik-guides om de enkelte delprojekter:


Skitseprojekt

Her kan du finde alt information, som er udarbejdet i projektets første fase.Alle tekniske rapporter fremlægge. Vær opmærksom på filstørrelsen inden du åbner filen. For dokumenter over 20 MB står størrelsen i parentesen efter linket.

Alle dokumenterne åbner i et nyt vindue.

 

Strækning 1

Strækning 2
Strækning 3

Strækning 4

Strækning 5

Strækning 6

Strækning 7

Strækning 8

Strækning 9

Strækning 10

Strækning 11

 


Borgergruppe

I forbindelse med projektets gennemførelse ønskes en borgergruppe nedsat.


Borgergruppen opgave er, at være ambassadør for projektet og, blandt andet, være bindeled mellem de mange berørte lodsejer og projektgruppen. Borgergruppen vil være en væsentlig samarbejdspartner for kommunen for at sikre, at projektet forløber bedst muligt. Der vil løbende blive afholdt orienteringsmøder med projektgruppen om projektets udvikling og de henvendelse og spørgsmål, som borgergruppens medlemmer har fået.


Hvem søger vi til borgergruppe?

Det er et ønske, at medlemmerne i borgergruppen har kontakt til en større gruppe lodsejer via et netværk som for eksempel grundejerforeninger, lokalråd, handelsstandsforening, eksisterende pumpe og digelag eller personer, som i øvrigt repræsentere afgrænsede bebyggelser.


Det er vigtigt, at du som borgergruppemedlem repræsenterer dit område eller flere interessenters synspunkter. Borgergruppen vil komme til at bestå af 8-12 personer og bliver det nødvendigt udvælges medlemmerne efter det netværk de repræsenterer, således at gruppen bliver bredest mulig.

Tidsplan

Tidsplanen for gennemførelsen af projektet indeholder i hovedtræk tre faser:


  • 1. fase er forberedelsesfasen. Der udføres forundersøgelser af eksisterende forhold samt laves beregninger af de fremtidige klima og vejr scenerier. Resultaterne ligger til grund for skitseprojektet, som senere skal foreligges kommunalbestyrelsen i juni 2020 for, om projektet skal fortsætte som et fælles kommunalt kyst-/klimasikrings projekt.

  • 2. fase kaldes den konkrete fase. I fasen gøres det endelige projekt klar til entreprenør udbud samt til myndighedsbehandling. Her vil der også være den nødvendige dialog med berørte lodsejere med baggrund i det fremlagte skitseprojekt. Denne fase forventes afsluttet i slutningen af 2022 / begyndelsen af 2023.

  • 3. fase er udførelsesfasen, hvor projektet begynder den fysiske etablering ude på de enkelte strækninger. Det forventes, at arbejdet vil pågå over 2-3 år.

Her under er der to tidsplaner. Der vil løbende blive lagt tidsplaner op for gennemførelse af de enkelte processer/faser i projektet, når disse er aktuelle. Der vil kunne forekomme justeringer af tidligere tidsplaner i forhold til projektets udvikling.


Projektet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen hver gang det går til en ny fase. Derudover skal Kommunalbestyrelsen godkende øvrige planer og godkendelser.

Offentlighed og borgerinddragelse

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, så det er muligt at holde sig orienteret om, hvad der sker nu. Ligeledes vil alle dokumenter være tilgængelige her på hjemmesiden på adressen www.nordfynskommune.dk/bogensekystdiger


Projektet er til gavn for alle bosiddende i og rundt om Bogense, og derfor er det vigtigt at du får mulighed for at blive inddraget, såfremt du ønsker det.


I maj 2020 er  skitseprojektet færdigt. Skitseprojektet offentliggøres i løbet af maj, og du vil finde alt information  her på siden. Se under punktet Skitseprojekt.


Den 25. maj 2020  vil der blive afholdt borgermøde om projektet. På grund af Covid-19 foregår borgermødet virtuelt. Borgermødet er et orienteringsmøde således at alle i og rundt om Bogense kan få mulighed til at høre og læse om projektet.


På borgermødet  kan du stille generelle spørgsmål til projektet og komme med bemærkninger, der vil blive taget med i det videre arbejde med skitseprojektet. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål, men skal dit generelle spørgsmål/bemærkninger medtages i den politiske drøftelse i juni måned skal vi have dit spørgsmål eller din bemærkninger senest den onsdag den 3. juni 2020.  Der er tale om en orientering og du har senere i processen mulighed for at komme med et høringssvar.


Du kan komme i kontakt med projektgruppen, ved at sende en mail til: bogensekystdiger@nordfynskommune.dk.


Såfremt Kommunalbestyrelsen i juni måned 2020 vælger at gå videre med projektet, vil der i august  måned blive afholdt en række cafemøder på Bogense bibliotek. Datoer vil blive offentliggjort senere. Her er du velkommen til at komme med konkrete spørgsmål til din ejendom eller andre lokale hensyn. Du er altid velkommen til at kontakte projektgruppen med dit konkrete spørgsmål, så vil vi forsøge at svare så godt vi kan.


Såfremt projektet går til næste fase, fase 2, vil der blive afholdt lokale møder med relevante lodsejere ved diget for at få lokale hensyn og betragtninger inddraget i valget af den endelige løsning på den pågældende strækning.


I løbet af 2021 vil der i forbindelse med udarbejdelse af diverse tilladelser og udarbejdelse af lokalplan være lovpligtige  høringsperioder, hvor du har mulighed for at komme med bemærkninger. I forbindelse med godkendelsen af projektet, som vi forventer bliver meddelt i 2022, vil der være de almindelige lovbestemte klagemuligheder for såvel individuelt berørte personer som interesseorganisationer med interesse i sagen.

Nyt Dige og pumpelag

Kyst- og klimasikringen af Bogense by og omegn er en fælles sag for såvel Bogense by som de omkringliggende landområder mod syd, øst og vest ind i landet, indtil terrænet giver en naturlig afgrænsning i forhold til sikringsniveauet.


Der bliver derfor lagt op til at samle de eksisterende dige og pumpelag i ét fælles lag, da den fremtidige sikring ses som en fælles opgave, da manglende forebyggelse/tiltag det ene sted kan have indflydelse for hele den fremtidige kyst- og klimasikring af Bogense by og omegn et andet sted.


Der vil blive udarbejdet oplæg til nye vedtægter for det fremtidige fælles dige og pumpelag. Disse vedtægter skal vedtages på en stiftende generelforsamling, hvor der ligeledes vælges medlemmer til de forskellige poster.


Etableringen af det nye dige og pumpelag vil først ske hen mod slutningen af projektet. Medlemmerne i det fremtidige dige og pumpelag vil være de lodsejere, der drager fordel af projektet og er part i projektet. Hvorledes selve medlemsskabet for den enkelte lodsejer bliver, vil først blive afklaret, når der foreligger en samlet plan for bidragsfordeling og vedtægternes udformning.


Økonomi for projektet

I forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen vedtog at igangsætte en undersøgelse af Bogenses sikring mod stormflod, blev der afsat midler i budgettet til at fortage en vurdering af digernes og afvandingssystemernes tilstand samt en undersøgelse af Bogense by og omegns fremtidige sikringsniveau.


De der skal bidrage til projektet er dem, der nyder direkte beskyttelse samt dem, der nyder en indirekte nytte, f.eks. adgang til deres ejendom.


Afgrænsningen er stadig foreløbig. Den endelige afgrænsning kommer først, når vi ved præcist, hvilket projekt, der skal udføres. Dette forventes afklaret i 2023. Der er tale om ca. 1600 matrikler, som nyder beskyttelse mod oversvømmelse og herudover ca. 400 matrikler, der nyder en indirekte gavn af projektet.


Kommunen er part i projektet og er derudover lodsejer i projektet på lige fod med andre lodsejere. De midler, som Nordfyns Kommune, anvender til planlægning og projektering indgår i projektet, som en del af kommunens bidrag.


Kommunalbestyrelsens vedtagelse af at klimaprojekter skal søges partsdelt.


Læs her om

Bidragsfordelingen følger Kystdirektoratets vejledning om fordeling af omkostninger ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger: Læs her vejedningen om fordelingen (PDF)

Myndighedsafgørelser og udtalelser


11/06 2020: Kystdirektoratets udtalelse til kommunalt fællesprojekt:
§ 2 udtalelse - Bogense Diger

Siden blev sidst opdateret 29.04.2021 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked
Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00