Håndtering af regnvand lokalt

Lokal håndtering af regnvand nedbringer belastningen på kloaksystemerne under regnvejr. Dette fører til færre overløb, og dermed mindre forurening af vore vandområder.

Der er brug for, at vi anskuer regnvand anderledes end i dag. Regnvand er ikke et ’affaldsprodukt’, som vi skal lede væk så hurtigt som muligt. Vores handlinger giver problemer andre steder. Det kalder på andre og nye løsninger, og på et totaløkonomisk perspektiv.

I dag ledes regnvandet væk via spildevandsledninger eller drænledninger til rensningsanlæg eller til vandløbene. Er der ikke tilstrækkelig kapacitet, sker det at der overløb med spildevand til vandløb eller vandet stuver op på terræn med risiko for oversvømmelse af ejendomme eller værdifuld landbrugsjord.

Udbygning af spildevandsledningerne er en meget dyr løsning, der ikke løser problemet, men flytter det til rensningsanlæggene og vandløbene, der tager skade af de store, meget pludselige vandmængder. Håndtering af regnvand har således stor påvirkning på de fremtidige muligheder for bosætning og erhvervsudvikling såvel i by som på land.

Nordfyn består af et kystlandskab og store flade landbrugsområder, samt et bakket landskab i kommunens sydlige del. Jorden består primært af moræneler, hvilket er optimalt til dyrkning af landbrugsafgrøder, da jorden kan indeholde meget vand, og dermed understøtte afgrøden i tørre perioder. Det gør også, at regnvandet mange steder kan nedsives, dog er der områder med højt grundvandsspejl, hvor det ikke er muligt.

Håndtering af regnvand skal ses i et helhedsperspektiv og løses i fællesskab, hvor det giver samfundsmæssig mening. Regnvand skal ses som en ressource.

Formålet med projektet ”Hold på vandet” er at sikre at ejendomme og erhvervets virke ikke påvirkes væsentligt af de fremtidige klimapåvirkninger. Dette skal ske ved, at der iværksættes strategiske-, styrings- og handlingsmæssige tiltag, som skal sikre, at der fremadrettet sker en bæredygtig håndtering af regnvand, når der sker ændringer i de nuværende fysiske forhold.

Projektet understøtter dels kommunens vision 2021, da projektet er med til at understøtte en fremtidig bosætning og erhvervsudvikling i Kommunen og dels klimatilpasningsplan ved at sætte konkrete initiativer i gang, som udmønter de vedtagne retningslinjer.

Se mere om håndtering af spildevand og regnvand her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Spildevand-og-regnvand

Siden blev sidst opdateret 21.10.2019 af indholdsansvarlig RNN

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00