Solceller / solfanger

Går du med planer om at sætte et solceller / solfanger anlæg op, skal du være opmærksom på, at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende for netop din ejendom.

Kræver det byggetilladelse ?

Opsætning af mindre solcelle / solfanger anlæg på tag, hvor det placeres plant med tagfladen.

Ved et mindre solcelleanlæg (ca. 30-50 m²) forstås et anlæg, der producerer strøm (max. 6 kW) til en husstand.

Såfremt solcelleanlægget ikke påvirker bebyggelsens konstruktive forhold eller højde- og afstandsforhold i nævneværdig grad, skal der ikke søges om byggetilladelse. Ejer skal dog stadig sørge for, at anlægget overholder gældende bygningsreglement og evt.  lokalplan.

Det bør dog sikres, at anlægget ikke er til gene for omkringboende, ved eksempelvis ikke at være reflekterende og at anlægget placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer.

Opsætning af mindre solcelle / solfanger på terræn.

Anlæg på terræn kræver byggetilladelsen inden opsætning. Der kan i en lokalplan være fastsat bestemmelser, som har betydning for muligheden for at etablere solceller på terræn. Såfremt ejendommen er beliggende i landzone,  kræves også en landzonetilladelse.

Det vurderes i det enkelte tilfælde, om anlægget påvirker højde- og afstandsforhold væsentligt. I givet fald kan det kræve byggetilladelse efter gældende bygningsreglement.

Tilfælde, hvor anlægget vurderes at have en væsentlig påvirkning af højde og afstandsforhold, er f.eks. når anlægget placeres på en bygning, der ligger tættere på skel end 2,5 m. I dette tilfælde vil anlægget kræve en byggetilladelse.

Hvad skal jeg være opmærksom på ?

Der kan være andre forhold for opsætning af solcelleanlæg, som kan regulere eller begrænse mulighederne. Disse forhold kan være andre love og regler f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Planloven og deklarationer / servitutter.

På Kort Info kan du selv undersøge, hvad der gælder for din ejendom, og på www.tinglysning.dk kan du se, hvad der er tinglyst på din ejendom.

Lokalplan / byplanvedtægter

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan / byplanvedtægt, skal du undersøge, om der kan være bestemmelser i forbindelse med opsætning af solcelleanlæg. Det kan være bestemmelser vedrørende tagmateriale, f.eks. at "tage må kun dækkes med røde vingetegl" eller "at der ikke må være blanke og reflekterende materiale på tage", og der ikke er beskrevet noget specifikt for solceller. Her skal der søges om dispensation fra lokalplanen, og kommunen vil foretage en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning.

I områder, hvor der er udarbejdet lokalplan, og hvor der er beskrevet, at der ikke må være blanke og reflekterende materiale på tage, må der kun anvendes materialer med glans tal på max. 10 i henhold til prøvningsmetode ISO 2813, 1994 (Måling af spejlglans på ikke metalliske maling film (glansværdi)). Denne vejledning kan blive retningsgivende ved evt. klager fra naboer (privat retsligt søgsmål).

Hvis din ejendom er fredet, skal du kontakte Kulturstyrelsen. Er din ejendom registreret som bevaringsværdig, kontakt kommunen for yderlig information.

Evt. registrering kan ses på www.kulturarv.dk/fbb.

Landzone

Ligger din ejendom i landzone, kan det have betydning, hvor du ønsker at placere dit anlæg.

Placeres anlægget på taget af eksisterende ejendom, skal der ikke søges landzonetilladelse.

Placeres anlægget derimod på terræn, kræves der landzonetilladelse. Som hovedregel skal solcelleanlægget placeres i nær tilknytning til ejendommens bebyggelse (ca. 20 m).

Hvad med BBR ?

Når anlægget er færdigt, skal det registreres i BBR med oplysninger om placering af anlægget (f.eks. hvilken bygning), m² og effekt i kW. Det kan gøres ved at maile til teknisk@nordfynskommune.dk eller ved at ringe til Teknik, Erhverv og Kultur.

 

Siden blev sidst opdateret 30.10.2019 af indholdsansvarlig MKJAER

Selvbetjening

Ansøgning byg og miljø

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00