Husstandsvindmøller

En husstandsmølle er en vindmølle, der opføres i umiddelbar tilknytning til fritliggende ejendomme, og som primært skal levere elektricitet til ejendommens eget forbrug. En husstandsmølle defineres som en mølle med en maksimal højde på 25 meter fra fundament til vingespids og en maksimal effekt på 25 kilowatt.

Husstandsmøller

Krav ved opsætning af husstandsvindmøller (samt mini- og mikromøller):

Møllen skal placeres i umiddelbar tilknytning til en ejendom i landzone under hensyntagen til de "landskabelige forhold". Umiddelbar tilknytning vil sige 20 m fra den eksisterende samlede bygningsmasse.

Afstanden til naboer skal tilpasses, så støjgrænserne i bekendtgørelse om støj fra vindmøller kan overholdes.

For en gennemsnits husstandsmølle betyder dette i praksis følgende:

 • Afstanden til egne bygninger må normalt ikke overstige 20 meter.
 • Afstanden til kirke og større skove (over 20 ha) skal være min. 300 meter.
 • Afstanden til fortidsminder skal værre min. 100 meter.
 • Afstanden til strande skal være min. 300 m.
 • Afstanden til søer og åer skal være min. 150 meter.
 • Afstanden til naboskel skal være min. 2,5 meter fra vingespids
 • Afstanden til nabobebyggelsernes udendørs opholdsarealer skal afpasses således, at støjbelastningen ikke overstiger 44 dB ved 8 m/s og 42 dB ved 6 m/s, samt 39 dB ved 8 m/s og 37 db ved 6 m/s i områder til støjfølsom arealanvendelse (som er samlede boligområder, Institutioner , Sommerhusområder, Kolonihaver og Støjfølsomme rekreative områder)

Hvis ovenstående afstandskrav er overholdt, og placeringen tager hensyn til de landskabelige forhold, kan det umiddelbart forventes, at der kan meddeles tilladelse til vindmøllen. Hvis de ikke kan overholdes, kan der søges om dispensation for nogle af afstandskravene. Kontakt os for nærmere specifikation.

Krav til ansøgningsmateriale

 • Landzoneansøgning såfremt ejendommen ligger i landzone.

 • Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen /Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014). Anmeldelsen skal ske ved anvendelse af anmeldeskemaet i bilag 5, der kan indsendes digitalt (gælder kun for husstandsvindmøller og større møller. Mikro- og minimøller er undtaget).

 • Ansøgning om byggetilladelse.

 • Situationsplan med angivelse af møllens placering og afstand til skel samt egen og naboernes bebyggelse.

 • Situationsplanen skal angive, at afstandskrav til naboskel og nabobebyggelse kan overholdes.

 • Opstaltstegning af vindmølleanlægget.

 • Statisk beregning for dimensionering af mast og fundament, såfremt dette ikke fremgår af typegodkendelsen.

 • Dokumentation for vindmølletypens godkendelse jfr. Energistyrelsens krav for typegodkendelse.

 • Anmeldelse med dokumentation for, at møllen overholder støjgrænser i henhold til Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1284 af 15.12.2011).
  Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i §3. Dokumentation skal foreligge i form af: 

  • En rapport over målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype.

  • Kortmateriale over det område, hvor den eller de anmeldte vindmøller ønskes etableret. Kortmaterialet skal være forsynet med målestok og nordpil samt nøje angive den eller de anmeldte vindmøllers placeringssteder, placering af eksisterende vindmøller samt nabobeboelser og afstanden hertil og til anden støjfølsom arealanvendelse.

  • Beregning af støjbelastningen ved de i §3 nævnte punkter efter retningslinjerne i bilag 1.

Værd at vide før opsætning af husstandsvindmølle

En byggetilladelse gælder 1 år. En godkendelse i henhold til støjbegrænsning gælder i 2 år. En landzonetilladelse gælder i 5 år.


Møller med rotorareal på op til 1 m² (mikromøller) må opsættes uden godkendelse fra Sekretariatet for vindmøllegodkendelser. Ved møller med 1 – 5 m² rotorareal (minimøller) skal der foreligge en registreringsanmeldelse til Godkendelsessekretariatet (v/Risø). Denne skal vedlægges ved anmeldelse til kommunen. Møller mellem 5 og 40 m² kræver typegodkendelse.

På Vindmølleforeningens hjemmeside er der et fint informationsark om husstandsmøller.

Energistyrelsen har lavet en folder om de visuelle forhold ved opstilling af husstandsmøller i det åbne land. Den kan være god til at vurdere om ens ejendom er egnet til opførelse af husstandsmølle. 


Siden blev sidst opdateret 08.09.2020 af indholdsansvarlig LSKOET

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00