Husstandsvindmøller

En husstandsmølle er en vindmølle, der opføres i umiddelbar tilknytning til fritliggende ejendomme, og som primært skal levere elektricitet til ejendommens eget forbrug. En husstandsmølle defineres som en mølle med en maksimal højde på 25 meter fra fundament til vingespids og en maksimal effekt på 25 kilowatt.

Husstandsmøller

Krav ved opsætning af husstandsvindmøller (samt mini- og mikromøller):

Møllen skal placeres i umiddelbar tilknytning til en ejendom i landzone under hensyntagen til de "landskabelige forhold". Umiddelbar tilknytning vil sige 20 m fra den eksisterende samlede bygningsmasse.

Afstanden til naboer skal tilpasses, så støjgrænserne i bekendtgørelse om støj fra vindmøller kan overholdes.

For en gennemsnits husstandsmølle betyder dette i praksis følgende:

  • Afstanden til egne bygninger må normalt ikke overstige 20 meter.
  • Afstanden til kirke og større skove (over 20 ha) skal være min. 300 meter.
  • Afstanden til fortidsminder skal værre min. 100 meter.
  • Afstanden til strande skal være min. 300 m.
  • Afstanden til søer og åer skal være min. 150 meter.
  • Afstanden til naboskel skal være min. 2,5 meter fra vingespids
  • Afstanden til nabobebyggelsernes udendørs opholdsarealer skal afpasses således, at støjbelastningen ikke overstiger 44 dB ved 8 m/s og 42 dB ved 6 m/s, samt 39 dB ved 8 m/s og 37 db ved 6 m/s i områder til støjfølsom arealanvendelse (som er samlede boligområder, Institutioner , Sommerhusområder, Kolonihaver og Støjfølsomme rekreative områder)

Hvis ovenstående afstandskrav er overholdt, og placeringen tager hensyn til de landskabelige forhold, kan det umiddelbart forventes, at der kan meddeles tilladelse til vindmøllen. Hvis de ikke kan overholdes, kan der søges om dispensation for nogle af afstandskravene. Kontakt os for nærmere specifikation.

Siden blev sidst opdateret 14.10.2019 af indholdsansvarlig KPR

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00