Ejerbolig

Her kan du få svar på spørgsmål, du har, som boligejer

Er din bolig omfattet af en lokalplan?

Hvis du skal bygge om eller til, er det vigtigt at vide, om din ejendom er omfattet af en lokalplan - det kan nemlig sætte grænser for dine byggeprojekter.

Du finder Nordfyns Kommunes lokalplaner på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

Gå til siden 'Find en lokalplan' for at få vejledning til at finde den rigtige lokalplan.

Flexboligordningen

Hvis du ønsker at bruge en helårsbolig som fritidsbolig, kan du søge om en flexboligtilladelse.


Flexboligordningen er indført som led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne. 


Når en helårsbolig er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt, og du kan derfor anvende boligen som et fritidshus eller som et ekstra hjem. Der er ingen lovmæssig begrænsning på. hvor meget du må anvende huset i løbet af året. Du kan også flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det.


En tilladelse til flexbolig følger ejeren af ejendommen og skal derfor søges på ny ved salg eller overdragelse. En køber eller sælger kan bede kommunen om en forhåndsgodkendelse om, hvorvidt de kan få en flexboligordning ved køb af ejendommen.


I Nordfyns Kommune er det besluttet, at ordningen geografisk afgrænses til at omfatte boliger i landdistrikter og i landsbyer, der i kommuneplanen er rammelagt til turismeaktivitet.


Kommunen laver en helhedsvurdering af, om der kan gives flexboligtilladelse ud fra:

 • At boligen ligger i et af de geografiske områder, hvor kommunen har besluttet, at der kan udstedes flexboligtilladelser.
 • At ejendommen ikke er  omfattet af landbrugspligt.
 • At der ikke er bopælspligt som følge af en lokalplan.
 • At det ikke er i strid med anden lovgivning.
 • Ejendommens attraktivitet på baggrund af beliggenhed, boligens størrelse og stand samt eventuelt periode, som boligen har været forsøgt solgt.


Vær opmærksom på:

 • at tilladelsen er personlig og derfor bortfalder ved ejerskifte
 • at der ifølge sommerhuslovens §1, ikke må ske erhvervsmæssig udlejning af boligen.
 • at kommunalbestyrelsen har mulighed for at ændre på kriterier og blandt andet ændre på den geografiske udbredelse for nye tilladelser.

Helårsbeboelse i sommerhus beliggende i sommerhusområde

Pensionister, der ejer og har ejet ejendommen i mere end 1 år, har en personlig ret til at bo i deres sommerhus hele året.

Derudover må der - bortset fra kortvarige ferieophold mv. - ikke overnattes i sommerhuse fra perioden 1. november til udgangen af februar. I perioden 1. marts til 31. oktober er det lovligt at opholde sig i sommerhuset uden særlig tilladelse.

Hvad forstås ved 'pensionist'?

 • en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension
 • en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet eller almindelig og almindelig førtidspension mv.
 • en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedforsikring
 • en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydels
 • en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

Fast bopæl i sommerhuskommunen

Hvis betingelserne er opfyldt, kan flytning finde sted på almindelig vis med tilmelding til folkeregistret via borger.dk

Retten til helårsbeboelse er dog betinget af, at huset ikke er så dårligt, at det er uegnet til helårsbeboelse.

Efter Folkeregisterloven har man pligt til at tilmelde sig folkeregistret, når man tager fast bopæl i sommerhuset.

Der skal ikke søges nogen tilladelse, hverken hos kommunen eller hos andre myndigheder.

En ægtefælle/samlever og andre, der har haft fælles husstand med pensionisten, kan fortsætte helårsbeboelsen i sommerhuset, såfremt pensionisten dør.


Renovation

Når man flytter sin adresse til sommerhuset, skal man samtidig tilmelde sig helårsrenovation.

Det gøres ved at ringe til Genbrugspladsen i Bogense, tlf. 64811531.


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan hentes i Planlovens kapitel 8, §§40 og 41, samt i Vejledning om Planloven nr. 187 af 14. november 1996 - sommerhusområder (§§39-41)


Siden blev sidst opdateret 03.11.2020 af indholdsansvarlig CH

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00