Støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Det er nu muligt at søge økonomisk støtte til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på bevaringsværdige bygninger, fortidsminder, kulturmiljøer samt anden bebyggelse og anlæg af bevaringsmæssig interesse

Med tanke på, hvor stor betydning bygningskulturarven har for et lokalmiljøs kvalitet, identitet og tiltrækning af tilflyttere, har Kommunalbestyrelsen besluttet at reservere et årligt beløb på 300.000 kr. af Landsbyfornyelsespuljen til bl.a. istandsættelsesarbejder af bevaringsværdige bygninger. 

Et af målene er at tilskynde ejere til at istandsætte bygninger med materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige karakter. Der er tale om et tilskud til egne udgifter til dem, som gerne vil gå det ekstra skridt for at bevare byggeskikken eller landsbymiljøet.


Hvilke ejendomme kan få støtte?

 • Bevaringsværdige ejendomme, opført før 1960 med en SAVE-værdi mellem 1 og 4. 
 • Fortidsminder, kulturmiljøer samt anden bebyggelse og anlæg af bevaringsmæssig interesse. 
 • I særlige tilfælde bevaringsværdige ejendomme, opført før 1960 med SAVE-værdi lavere end 4, men som efter renovering vurderes at kunne tildeles en SAVE-værdi på min. 4. 
I henhold til Byfornyelsesloven er det ikke muligt at yde støtte til ejendomme, der er placeret i byer med et indbyggertal større end 4.000. I Nordfyns kommune er det kun Otterup, der rammes af denne begrænsning. 
 

Bygninger, der af Slots- og Kulturstyrelsen er udpeget som fredede, er ikke omfattet af puljen. Begrundelsen for dette er, at ejerne af disse bygninger har andre støttemuligheder og skattemæssige fordele, end ejerne af de bevaringsværdige bygninger.


Såfremt din ejendom ikke kan godkendes til støtte fra landsbyfornyelsespuljen, kan du evt. forsøge at søge støtte hos diverse fonde. Du kan finde eksempler på fonde her

Hvad kan der gives støtte til?

Tilskuddet kan gives til istandsættelse af bygningens klimaskærm, som eksempelvis:

 • Tage, herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys.
 • Ydermure, herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer
 • Vinduer, herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer.
 • Døre og porte.
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, såfremt det er en del af den oprindelige bygning.
 • Fundamenter herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp, indgangspartier og udvendige trapper.
Der kan blive stillet krav om udformning og valg af materialer og det er en betingelse, at istandsættelsen af bygningen sker med materialer og efter metode, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og karakter. Bygningens bevaringsværdi skal fastholdes eller forbedres.

Arbejdet skal desuden udføres af fagkyndige håndværkere og være af sædvanlig og god håndværksmæssig kvalitet. 

Der gives ikke økonomisk støtte til ejendomme, der er omfattet af en lokalplan, såfremt istandsættelsesarbejdet ”blot” overholder lokalplanens bestemmelser. Står der eks. i en lokalplan, at ”Tage skal udføres som røde vingetagsten”, kan der ikke ydes tilskud til udskiftning af ex. eternitplader til røde vingeteglsten. Heller ikke selvom bygningen oprindeligt er opført med røde vingeteglsten og registreret med en SAVE-værdi på 1-4. Der skal med andre ord ske en istandsættelse, der går ud over bestemmelserne i lokalplanen. 

I forhold til fortidsminder, kulturmiljøer samt anden bebyggelse og anlæg af bevaringsmæssig interesse vil mulighed for støtte og beløbet heraf bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.


Er min ejendom bevaringsværdig og eller omfattet af en lokalplan?

Bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune er vurderet ud fra registreringssystemet SAVE, der er udarbejdet af Kulturstyrelsen. Bygningens bevaringsværdi er vurderet ud fra en skala fra 1 – 9, hvor 1 er højeste bevaringsværdi. Du kan læse mere om SAVE og bevaringsværdige bygninger på www.kuas.dk

Du kan finde din bygnings bevaringsværdi enten på: 


Pt kan der være bygninger, der er registreret som bevaringsværdige i kommuneplanen, men som endnu ikke fremgår op Kulturministeriets hjemmeside. Så søg begge steder for en sikkerheds skyld.

Information om bygningsbevaring

Du kan læse mere om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her (link til vores hjemmeside under byggeri). Her kan du også se om din ejendom er omfattet af en lokalplan.

På Kulturministeriets hjemmeside kan du desuden finde informationsblade om istandsættelse og vedligeholdelse af huse.

Endelig kan du finde uvildig rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger via de hjemmesider og links, der er oplistet her.


Hvordan søger jeg?

Du skal som minimum fremsende følgende til mail: plan@nordfynskommune.dk:
 

 • Projektbeskrivelse med oplysninger om arbejdets udførelse, materialevalg og metoder samt evt. beskrivelse af tidligere og fremtidige planer for istandsættelse af boligen, gerne vedhæftet fotos og tegninger.
 • Bygningens data og ejerforhold (fuldmagt fra dig som ejer, hvis du får en anden til at søge).
 • Sammenlignelige tilbud fra min. 3 håndværkere. Tilbuddene skal være opdelt i punkter med priser for de enkelte arbejder og materialer. Udgifter til eksempelvis leje af stillads og bortskaffelse af affald, der ikke indgår i støtteberettigede udgifter, skal fremgå som separat post eller helt udelades af tilbuddet.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende og der må forventes en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder. 

Husk, at du med fordel kan opdele projektet i mindre delprojekter, så Nordfyns Kommune kan støtte en del af projektet – fx nyt tag, renovering af vinduer, omfugning eller lignende.


Hvor meget støtte kan jeg få?

Hvis du bliver godkendt og tildelt støtte, vil du modtage et tilsagnsbrev, som skal betragtes som din kontrakt med kommunen om, at du er sikret støtte. Husk at arbejdet ikke må påbegyndes før du har modtaget tilsagnsbrevet.

Beløbet på støtten beregnes ud fra det billigste af de 3 tilbud, der indsendes. Der vil kunne forventes støtte svarende til en tredjedel af beløbet af de støtteberettiget udgifter. Dvs. et istandsættelsesarbejde, der i arbejdstimer og materialer koster 75.000 kr., vil kunne udløse et støttebidrag på 25.000 kr.

Det maksimale støttebidrag, der kan tildeles er 100.000 kr.

Såfremt de indkomne og godkendte ansøgninger overstiger den økonomiske ramme, der er til rådighed, vil der ske en prioritering efter blandt andet bygningens placering og værdien af renoveringsarbejdet.


Proces - hvis du bliver tilbudt støtte

 • På baggrund af en fyldestgørende ansøgning vil vi i nogle tilfælde invitere dig ind til et møde, hvor vi sammen kan drøfte projektet og løsninger ift. udformning, materialevalg mm. 
 • Hvis dit projekt godkendes og du bliver tildelt støtte, vil vi sende dig et tilsagnsbrev med en tidsfrist, som skal betragtes som din kontrakt med kommunen om, at du er sikret støtte. Tidsfristen fastsættes efter aftale med dig, og det er vigtigt, at den overholdes.
 • Herefter kan du igangsætte byggearbejdet.
 • Støtten udbetales når projektet er gennemført, og der fremsendes betalt faktura som dokumentation. Evt. vil vi komme forbi og se det færdige resultat.
HUSK: 
 • Byggearbejder, der er påbegyndt eller som påbegyndes inden tilsagnsbrevet er modtaget, vil ikke kunne få tilskud. 
 • Byggearbejder, der ikke udføres som aftalt i tilsagnsbrevet, opfattes som kontraktbrud og vil ikke få det aftalte støttebeløb.
 • Udgifter til byggearbejder, som dækkes af anden støtte, forsikring, rabat eller lignende kan ikke indgå i de støtteberettigede udgifter. Det er ejers pligt at oplyse kommune herom.
 • Du er som bygningsejer selv ansvarlig for, at projektet overholder gældende lovgivning, herunder at der er søgt de nødvendige tilladelser.

Har du spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte planafdelingen.Siden blev sidst opdateret 12.11.2020 af indholdsansvarlig MLH

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00