Landzonetilladelse

Hele kommunen er opdelt i tre zoner: Byzone, landzone og sommerhusområder.

Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig at sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen.
Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Læs mere om Landzoneadministration i Nordfyns Kommune.

Ændret anvendelse af overflødige bygninger

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan efter anmeldelse efter Planloven tages i brug til håndværks- eller industrivirksomhed, mindre butikker på op til 250 m², liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og 1 bolig samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af,

 • at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, 
 • at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.

Andre overflødige bygninger kan også tages i brug til ovennævnte formål, hvis vilkårene er opfyldt.
Dog gælder det ikke for bygninger indenfor klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje eller i kystnærhedszonen.

Den ændrede anvendelse skal anmeldes til kommunen, som skal se efter, om anvendelsen er omfattet af undtagelserne. Er der flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom, kan der kun etableres 1 bolig i en af disse bygninger.


Hvad kræver en landzonetilladelse

I landzone kræver det som udgangspunkt landzonetilladelse fra kommunen, hvis du vil:

 • Udstykke
 • Bygge nyt
 • Ændre anvendelsen af eksisterende bygninger
 • Ændre anvendelsen af ubebyggede arealer

Du skal søge om landzonetilladelse via selvbetjeningen øverst til højre på siden.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af, hvad der søges om tilladelse til, og hvad det ansøgte skal anvendes til. Behovet for det ansøgte skal samtidig begrundes.

Sagsprioritering

Kommunen har fastsat følgende kriterier for behandling af landzoneansøgninger:

 • Sagens Alder
 • Akutte behov (brand/økonomi)
 • Politisk interesse
 • Kompleksitet

Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse

Ikke alt byggeri i landzone kræver landzonetilladelse, men ofte kræves andre tilladelser f.eks. byggetilladelse og/eller dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Landzonetilladelse kræves ikke til:

 • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en landbrugs- eller skovejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet.
 • Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m², når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse, og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig.
 • Byggeri, der i bygningsreglementet er fritaget for krav om byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik- forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv-modtagelse.
 • Til- og ombygning af helårshus, hvis husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500m².
 • Opførelse (eller indretning i eksisterende bebyggelse) af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal bruges i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper, og den ligger i tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen.
 • Tilbygning med indtil 500 m² på en ejendom, jf. stk. 4 og §37, stk. 1, til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning.
 • Tilbygning til en mindre butik i landzone, der er etableret i en overflødiggjort bygning, når butikkens samlede bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger 250 m², jf. stk. 4 og 5.
 • Tilbygning med indtil 500 m² på en ejendom til udvidelse af en erhvervsvirksomhed i landzone, som lovligt er etableret i en overflødiggjort bygning, jf. dog stk. 5 og §37, stk. 2.

Kort over Nordfyn

Siden blev sidst opdateret 21.01.2021 af indholdsansvarlig LSKOET

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00