Landzonetilladelse

Hele kommunen er opdelt i tre zoner: Byzone, landzone og sommerhusområder.

Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig at sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen.

Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Hvad kræver en landzonetilladelse ?

I landzone kræver det som udgangspunkt landzonetilladelse fra kommunen, hvis du vil:

 • Udstykke
 • Bygge nyt
 • Ændre anvendelsen af eksisterende bygninger
 • Ændre anvendelsen af ubebyggede arealer

Du skal søge om landzonetilladelse via selvbetjeningen øverst til højre her på siden.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af, hvad der søges om tilladelse til, og hvad det ansøgte skal anvendes til. Behovet for det ansøgte skal samtidig begrundes.
Der skal desuden vedlægges:

 • Situationsplan, der viser, hvor det ansøgte skal placeres på ejendommen
 • Tegninger, med beskrivelse af højde- og længdemål, materialer og farver

Ikke alt byggeri i landzone kræver landzonetilladelse, men ofte kræves andre tilladelser f.eks. byggetilladelse og/eller f.eks. dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.    

Landzonetilladelse kræves ikke til:

 • Det meste byggeri, der er nødvendigt for driften af en landbrugs- eller skovejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet.
 • Visse småbygninger.
 • Byggeri til brug for offentlige trafik- forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tvmodtagelse, som ikke kræver byggetilladelse.
 • Til- og ombygning af helårshus, hvis husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500m².
 • Opførelse (eller indretning i eksisterende bebyggelse) af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal bruges i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper, og den ligger i tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen.
 • Byggeri til udvidelse (max. 500 m²) af en mindre virksomhed i det åbne land, som lovligt er startet i en tidligere landbrugsbygning.
 • Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden landzonetilladelse tages i brug til håndværks- eller industrivirksomhed, mindre butikker og 1 bolig samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af, at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. Den ændrede anvendelse skal anmeldes til kommunen, som skal se efter, om anvendelsen er omfattet af undtagelserne. Er der flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom, kan der kun etableres 1 bolig i en af disse bygninger.

Sagsprioritering

Kommunen har fastsat følgende kriterier for behandling af landzoneansøgninger:

 • Sagens Alder
 • Akutte behov (brand/økonomi)
 • Politisk interesse
 • Kompleksitet

Kort over Nordfyn

Siden blev sidst opdateret 03.12.2018 af indholdsansvarlig KPR

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00