Fællesregulativ for vandløb

Fællesregulativ for vandløb i Nordfyns Kommune.

Fællesregulativ

Nordfyns kommune er ved at udarbejde et fællesregulativ for vandløbsvedligeholdelse. Der har været afholdt to høringer af forslag til fællesregulativ i Nordfyns Kommune. Høringerne har været bragt som nyheder på kommunens hjemmeside og kan ses her:

Høring efterår 2016

Fornyet høring forår 2017 

Processen for udarbejdelse af fællesregulativ for vandløbsvedligeholdelse

Nordfyns Kommune påbegyndte arbejdet med fællesregulativ for vandløbsvedligeholdelse i maj 2015. 

Der blev nedsat en projektgruppe bestående af Danmarks Naturfredningsforening, Bæredygtigt Landbrug, Nordfyns Vandløbslaug, Vandpleje Fyn, Det Grønne råd, Centrovice og 2 medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget
 
Projektgruppens rolle var at give input og kommentere på administrationens forslag til fællesregulativ.
Projektgruppen forkastede forslag til fællesregulativ i november 2015.

Dette forslag til fællesregulativ kan du se her:  Forslag til fællesregulativ - November 2015 - Forkastet

Der blev startet en ny proces i februar 2016.
Projektgruppen besluttede på mødet den 14. marts 2016, at en mindre arbejdsgruppe, bestående af rådgiverne og en repræsentant fra hver af afvandingsinteresserne og de grønne organisationer, skulle forsøge at udarbejde et forslag til fællesregulativ. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Nordfyns Vandløbslaug, SEGES og COWI. 
 
Arbejdsgruppen udarbejdede et forslag, hvor der var så stor grad af enighed som muligt. Arbejdsgruppen afleverede et forslag til styregruppen, som behandlede forslaget den 23. maj 2016. Arbejdsgruppens forslag har dannet grundlag for den endelige udformning af fællesregulativet og forhandlingen med nabokommunerne.

Arbejdsgruppens forslag til fællesregulativ: Forslag til Nordfyns fællesregulativ - Resultatet af arbejdsgruppen - April 2016

Den 22. juni 2017 godkendte kommunalbestyrelsen Fællesregulativet for offentlige vandløb og sendte det i høring med klagefrist til 21. juli 2017.

Afgørelsen er sendt til
  • DN
  • Sportsfiskerforbundet
  • Friluftsrådet
  • DOF
  • NST
  • Landbrug og fiskeristyrelsen
  • Odense museum
  • Centrovice
  • Nordfyns Vandløbslaug
  • Bæredygtig Landbrug

Fællesregulativet er påklaget af DN, Sportsfiskerforbundet og Nordfyns Vandløbslaug.

Kommunen afventer afgørelse fra Miljø og Fødevareklagenævnet.

For de vandløb, der krydser kommunegrænsen, får regulativet retsvirkning når de berørte kommuner, Assens, Middelfart og Odense, har godkendt dette.

Hvad indeholder Nordfyns Kommunes fællesregulativ?

Et fællesregulativ beskriver de generelle forhold af vandløbsvedligeholdelse, som er ens for alle vandløb. Et vandløbsregulativ for de enkelte vandløb indeholder konkrete bestemmelser for vandløbets vedligeholdelse alt efter vandløbets beskaffenhed, tilstand m.v.

Kommunens fællesregulativ for vandløbsvedligeholdelse sætter en retning for, hvordan der skal arbejdes med vandløbsregulativer for de enkelte vandløb. Der er stor forskel på vandløbene i Nordfyns Kommune, nogle vandløb fungerer mest som afvanding, mens andre vandløb er højt målsatte vandløb, hvor miljøinteresser skal prioriteres. Den konkrete vurdering indgår ikke i et fællesregulativ, men i de generelle bestemmelser.

Kommunens arbejde med revision af regulativer for de enkelte vandløb påbegyndes, når fællesregulativet er endeligt.

Siden blev sidst opdateret 10.10.2019 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00