Dræn

Hvem gør hvad, hvis der opstår problemer med afvandingen?


På ejendomme, som afvander til dræn eller private rørlagte vandløb, er der ofte uklarhed om, hvem der skal gøre hvad, hvis der opstår problemer med afvandingen.

Hvem har ansvaret?

Det er bredejeren der har ansvaret for at dræn og private rørledninger virker. Bredejeren er ejeren af den grund, hvorpå drænet eller det rørlagte vandløb ligger.

Som bredejer har du ansvar for: 

• At finde ud af, om og hvor der ligger dræn og rørledninger på din grund
• Vedligeholde og reparere, så afledningen af vand opretholdes

For private rørlagte strækninger gælder at enhver form for vedligeholdelse udføres og betales af de enkelte bredejere 

Vedligeholdelse af dræn og private rørledninger. Hvad må jeg og hvad må jeg ikke?

Du må gerne reparere kortere og længere strækninger af dræn og private rørlagte vandløb, hvis de nye rør har samme diameter og samme beliggenhed som de gamle rør.   

Du må ikke lave om på de eksisterende forhold, uden at du har fået en tilladelse af kommunen. 

Hvis du ønsker at ændre på de eksisterende forhold for eksempel ved, at flytte et dræn eller rørlagt vandløb til et skel, skal du være opmærksom på, at din nabo vil blive bredejer med samme pligter og rettigheder som dig selv. Du skal sikre dig, at din nabo vil acceptere at blive bredejer før du ansøger kommunen om tilladelse til at regulere forholdene for dine dræn eller rørlagte vandløbsstrækninger.

Hvilke dræninger kræver tilladelse?

Mange afvandinger omfatter større indgreb, end det loven beskriver som dræninger og kræver en tilladelse fra Kommune. Støre afvandingsprojekter skal derfor beskrives og godkendes af vandløbsmyndigheden, inden de må udføres.

Eksempler på projekter, der kræver en tilladelse: 

• Hvis der drænes dybere end til den for dyrkningen nødvendige dybde.
• Hvis der skal drænes til gravede kanaler, pumpekanaler og rørledninger, herunder også til rørlagte vandløb. Dette gælder også, når de ligger på din egen jord.
• Hvis der skal bruges pumpe.
• Hvis drænvandet skal afledes over anden mands ejendom til et eksisterende vandløb. En sådan rørledning er ikke et dræn, men et nyt vandløb, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

• Hvis drænvandet skal ledes over vandskel til et andet vandløb end det naturlige

Hvordan får man tilladelse?

Hvis du ønsker at få tilladelse til et projekt, skal du sende en ansøgning til kommunen og søge om tilladelse til at regulere vandløbet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet og det anlægsarbejde du gerne vil udfører. 

Kommunen vil under sagsbehandlingen tage hensyn til både vandløbet (afstrømning og miljø) og alle berørte parter (afvandingsproblemer og økonomiske spørgsmål). Anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før vandløbsmyndigheden har givet tilladelse.

Du kan læse mere om regulering af åbne og rørlagte vandløb i venstre side af sitet. 

Problemer med afvandingen?

Hvis der opstår problemer med afvandingen, skal du først og fremmest se om du kan finde årsagen til problemet. Skyldes den forringede afvanding problemer med dine egne dræn og rørledninger skal du selv afhjælpe problemet.

Skyldes problemet manglende vedligeholdelse af dræn længere nede i systemet, skal du selv tage kontakt til den pågældende bredejer og bede vedkommende om at udbedre problemet.

Hvis problemet ikke bliver udbedret efter din henvendelse, kan du tage kontakt til kommunen. Kommunen kontakter herefter den pågældende bredejer.

Hvis problemet ikke bliver udbedret efter kommunens henvendelse og det kan påvises at problemet skyldes manglende vedligeholdelse, kan kommunen gøre følgende for at sikre afvandingen:

1) Kommunen kan meddele påbud om, at den nødvendige vedligeholdelse udføres indenfor en fastsat tidsfrist 
2) Kommunen kan udføre den nødvendige vedligeholdelse for bredejers regning 
3) Kommunen kan i specielle tilfælde, hvor der opstår fare for betydelig skade på grund af rørets mangelfulde tilstand, foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning.

I forbindelse med private vandløb, kan der i specielle tilfælde være indgået en aftale (deklaration) om fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse. I sådanne tilfælde fordeles udgifterne til vedligeholdelse i henhold til deklarationen. Deklarationen vil typisk være tinglyst på den enkelte ejendom, og derfor fremgå af skødet.

Er der usikkerhed omkring reglerne på området, er rette vedkommende altid velkommen til, at kontakte vandløbsmedarbejderne i Nordfyns Kommune.

Hvordan vedligeholdes dræn og nedstrøms vandløb?

For at dræn skal virke, skal både drænene og de nedstrøms vandløbsstrækninger vedligeholdes, så afstrømningen opretholdes. Vedligeholdelsen kan for rørledninger omfatte spulinger, rodskæringer og udskiftning af rør. 

For åbne vandløb kan det dreje sig om slåning af grøde og opgravning af løse aflejringer. 

Kan spuling af dræn og andre rørledninger medføre skader på åbne vandløb?

Spulinger kan medføre skader på nedstrøms strækninger, dels i form af aflejringer af de materialer, som spules ud af rørledningen, og dels i form af ødelæggelser af nedstrøms drænstrækninger. 

Det er ifølge miljøbeskyttelsesloven ikke tilladt at forurene vandløbene. Det betyder, at den, der får spulet sine dræn, er ansvarlig for at sikre, at mudder, sand, slam, rester fra rødder, rester fra husspildevand fra hustanke og andre aflejringer ikke føres videre ned i vandløbet. Det gøres bedst ved at suge spulevandet op igen i en nedstrøms brønd. 

Hvis man ønsker at lede spulevandet ud i et vandløb, skal der indhentes en udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Ønsker du at søge om en udledningstilladelse skal du kontakte Nordfyns Kommunes Natur- og Miljøafdeling.   

Kan spuling af dræn medføre ansvar for skader på åbne vandløb? 

Hvis du forurener eller skader vandløbet med en kraftig vandstrøm og/eller med diverse rester fra spulingen, kan vandløbsmyndigheden påbyde dig at udføre og betale for den nødvendige ekstra vedligeholdelse og for genopretningen af vandløbet efter vandløbsmyndighedens anvisning. 

Vandløbsmyndigheden kan også indgive politianmeldelse med henblik på bødestraf i forbindelse med forureninger og skader. 

For yderligere informationer 

Hvis du mangler informationer om dræn eller vandløb generelt, er du velkommen til at kontakte vandløbsmedarbejderne i Nordfyns Kommune.

Siden blev sidst opdateret 08.02.2021 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00