Vådområde ved Tværskov Mølle Å øst for Rue

I december 2018 påbegyndte Nordfyns Kommune udarbejdelsen af en forundersøgelse af et evt. vådområde ved Tværskov Mølle Å på strækningen mellem Rue og Tværskov Mølle.

Projektet var en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20 og blev dermed udført i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Etableringen af vådområder er med til at reducere mængden af kvælstof og fosfor som udledes til de danske søer, fjorde og kystvande og vådområderne er derfor en vigtig medspiller i beskyttelsen af miljøet.

Formålet med forundersøgelsen var at skaffe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for at kunne vurdere vådområdets effekt, samt evt. konsekvenser for de omkringliggende arealer. Projektet byggede på frivillighed fra de berørte lodsejere og skete derfor i samarbejde med disse.

Læs forundersøgelsen her.

Projektet blev støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Du kan læse mere om denne her.

Siden blev sidst opdateret 25.06.2019 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00