Vådområde ved Margårds Mølle Å

I december 2018 påbegynder Nordfyns Kommune udarbejdelsen af en forundersøgelse af et evt. vådområde ved Margårds Mølle Å.

Projektet er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20 og udføres dermed i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Etableringen af vådområder er med til at reducere mængden af kvælstof og fosfor som udledes til de danske søer, fjorde og kystvande og vådområderne er derfor en vigtig medspiller i beskyttelsen af miljøet.

Formålet med forundersøgelsen er at skaffe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for at kunne vurdere vådområdets effekt, samt evt. konsekvenser for de omkringliggende arealer. Projektet bygger på frivillighed fra de berørte lodsejere og sker derfor i samarbejde med disse.

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. I kan læse mere om denne her.

Siden blev sidst opdateret 05.11.2019 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00