Vådområder

Staten og kommunerne har indgået aftale om at forlænge vådområdeindsatsen, som er en følge af de statslige vandområdeplaner.


Det skal indledningsvist præciseres, at vådområdeindsatsen for den enkelte lodsejer er frivillig.

Som følge af aftalen skal kommunerne etablere vådområder, der skal reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet. Indsatsen finansieres af penge fra EU's landdistriktsprogram. 

Nordfyns Kommune indgår i de to hovedvandoplande Odense Fjord og Lillebælt/Fyn. Det samlede indsatsbehov for kvælstofreduktion i de to hovedvandoplande er: 

  • Lillebælt/Fyn: 94 ton kvælstof
  • Odense Fjord: 135 ton kvælstof

Hvis man antager, at der fjernes 90 kg kvælstof pr. ha vådområde, betyder det, at der skal laves 1500 ha vådområde i oplandet til Odense Fjord og 1045 ha i oplandet til Lillebælt Fyn, for at nå den planlagte reduktion med dette virkemiddel. For at et område kan komme på tale som muligt vådområde skal en screening sandsynliggøre, at der kan fjernes mindst 90 kg kvælstof pr. ha, og at prisen beregnes til at være under 1300 kr. pr. kg kvælstof, der fjernes.

Vådområder er en effektiv måde at fjerne kvælstof, som ellers potentielt kunne udvaskes. For den enkelte lodsejer er der nogle muligheder i forbindelse med projekterne, som man som lodsejer skal huske:

Ofte er de områder, hvor vådområderne tænkes placeret, lave områder, hvor der kan være mange våde pletter. I forbindelse med vådområdet er der mulighed for at komme med i en jordfordeling og måske få mere dyrkningssikker jord.
Lodsejer har mulighed for at sælge jord til projektet eller sælge den med efterfølgende forkøbsret, når projektet er realiseret.

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget en procesplan for arbejdet med vådområder i Nordfyns Kommune. Der nedsættes en projektgruppe, som drøfter projektskitserne, inden de meldes ind til Vandoplandsplanen for henholdsvis Lillebælt og Odense Fjord. Centrovice og Danmarks Naturfredningsforening deltager i projektgruppen. Kommunen og Centrovice samarbejder om kontakten til lodsejere, når der ansøges om midler til forundersøgelser.

Det er kommunen, der identificerer mulige projekter og søger om penge til at gennemføre forundersøgelser. I forundersøgelsen undersøges de tekniske muligheder for at gennemføre vådområdeprojekterne, og lodsejernes ønsker, interesser og muligheder afklares. Først herefter træffes endelig beslutning om hvorvidt man vil forsøge at realisere projekterne.

Nordfyns Kommune er også interesserede i at høre fra lodsejere, som har forslag til potentielle projektområder, der kan indgå i indsatsen.

Mulige vådområder i Nordfyns Kommune

Alle lodsejere, som har areal beliggende i et muligt vådområde, er nu blevet kontaktet af Centrovice. Før sommerferien telefonisk og i uge 33 og 34 har Centrovice afsluttet den indledende dialog med at sende et kort over projektområderne til lodsejerne.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. juni 2016, at ingen projekter skulle meldes ud, før alle lodsejere i de mulige områder var blevet kontaktet. Hensigten var at sikre en god og direkte dialog med lodsejerne.

Vådområdeindsatsen har fået en del omtale i pressen. Nordfyns Kommune præciserer følgende:

- Vådområder kan kun etableres gennem frivillige aftaler
- Vådområderne er ikke en del af landbrugspakken, men EU’s landdistriktsprogram.
- Vådområdeindsatsen er en fælles opgave for alle landets kommuner og altså ikke en opgave for Nordfyns Kommune alene.

Der er som nævnt alene tale om mulige vådområder. Så snart kommunen får svar fra Naturstyrelsen, vil lodsejerne igen blive kontaktet af Centrovice med henblik på at fastlægge den videre proces.

Hvis man ønsker at læse mere om beslutningen, så kan man se udvalgets beslutning på referatet den 8. juni 2016 vedrørende vådområder. Her fremgår også, at det er frivilligt mv.

Læs mere i referatet fra 8. juni 2016 her.

Siden blev sidst opdateret 01.02.2017

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00