Entreprenører til naturprojekter

Nordfyns Kommunes vand og natur team ønsker at skabe sig et overblik over mulige lokale entreprenører, der kan bidrage til kommende naturgenopretnings- og plejeprojekter.

Nordfyns Kommune gennemfører løbene projekter i vandløb og på naturarealer, både i forbindelse med vandområdeplanerne og andre EU tilskudsordninger, men også projekter som er født lokalt.

De forskellige projekter kan variere meget i type og omfang og ofte indebærer et projekt en kombination af flere tiltag.

Kommunen vil særligt i forbindelse med EU projekter være forpligtiget til at kunne dokumentere prisernes rimelighed og indhenter derfor typisk 2-3 tilbud pr. projekt. Projekterne er dermed ofte afhængige af, at der gives mindst 2 tilbud.

Derfor ønsker Nordfyns Kommune en oversigt over hvilke lokale entreprenører, der kan have interesse i at byde på denne type af opgaver, samt hvor store projekter entreprenørerne har interesse i at byde ind på.

Typiske tiltag som indgår i vandløbsprojekterne er:

 • Udskiftning af vandløbsbund
 • Etablering af sandfang i vandløb
 • Udlægning af gydegrus i vandløb
 • Beplantning langs vandløb
 • Åbning af rørlagte vandløb
 • Evt. med genslyngning af vandløb

Ofte er disse tiltag kombineret og kan være spredt pletvis over en vandløbsstrækning på 5-10 km.

Yderligere arbejder kommunen løbende med etablering af vådområder til kvælstoffjernelse. Arbejdet vil for disse projekter typisk indebære følgende tiltag:

 • Genslyngning af vandløb
 • Omlægning af dræn til overrisling på terræn
 • Blokering af dræn og grøfter
 • Terrænregulering
 • Etablering af adgangsveje
 • Evt. afværgeforanstaltninger som etablering af grøfter og diger
 • Etablering af spang og overkørsler

I forbindelse med naturplejeprojekter kan Nordfyns Kommune få brug for følgende tiltag:

 • Skånsom rydning af pileskud og tagrør med opsamling af afklip i våde naturområder
 • Skånsom stødknusning af pilestød i våde områder
 • Høslæt på både fugtige og tørre naturområder evt. gerne med leslåning
 • Optrækning af vedopvækst på både tørre og våde lysåbne arealer
 • Skånsom rydning af træer på tilgroede mosearealer
 • Forberedelse og tilsåning af vildtbede:
 • afskrælning af muldlag/græstørv med evt. bortskaffelse af jorden
 • Udspredning af sand og grus samt frøblanding

Hvis du som entreprenør kunne have interesse i at deltage i kommunens naturprojekter fremadrettet bedes du sende en mail med nedenstående oplysninger:

 • Navn på firma
 • Adresse på firma
 • Navn på kontaktperson
 • Telefonnummer på kontaktperson
 • Mail for kontaktperson
 • Hvilke typer opgaver du har interesse i
 • Hvis du ikke har interesse i større projekter som vådområdeprojekter eller restaurering af vandløb over et længere stræk må dette meget gerne fremgå

Oplysninger sendes til vandløbsmedarbejder Jacob Nielsen på mail: jacnie@nordfynskommune.dk. Spørgsmål kan ligeledes rettes til Jacob på mail eller tlf.: 30 47 37 28

Siden blev sidst opdateret 18.11.2020 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00