Vildtfodring

De fynske kommuner, inklusiv Langeland og Ærø, har aftalt en oplysningskampagne, der især skal gøre lodsejere og jægere opmærksomme på nogle af de problematikker, der kan være ved fodring af vildt nær søer.

Fodring af vildt, især ænder og fasaner er en populær form for vildtpleje, men det kan være svært for en lodsejer at finde rundt i love og paragraffer inden for området. De fynske kommuner har oplevet en øget tendens til ulovlig fodring nær søer med skade på naturen til følge.

Oplysningskampagnen om fodring af vildt nær søer skal hjælpe med at rydde ud i de mange misforståelser og hjælpe lodsejere og jægere med ikke at komme i klemme imellem jagthensyn og kommunale biologer, samt at forhindre yderligere skade på vores vandmiljø.

Fodring med f.eks. korn i eller tæt på en sø kan ikke alene være ulovligt, det er ofte også en dårlig ide, hvis man ønsker en naturmæssigt god sø. Hvis foderet ikke håndteres forsvarligt uden spild, kan det tilføre søen store mængder af næringsstoffer og udgøre en væsentlig forurening af søen med negative følger for det naturlige plante- og dyreliv.

Tilførslen af næringsstoffer er årsag til, at algevæksten stiger og vandmiljøets balance ødelægges, således at iltniveauet i vandet falder og bundplanter, fisk og andre organismer dør. Stoffer, der kan forurene vand, herunder korn og foderstoffer, må ifølge Miljøbeskyttelsesloven ikke tilføres vandløb, søer eller havet.

Et andet problem, når der fordres for vildtet, kan være, at man ufrivilligt fodrer nabolagets rotter. Rotter er svære at komme af med, når de først er kommet til. Rotter foretrækker især levesteder, hvor der er adgang til både vand og føde, og søer med vildtfodring nær er derfor oplagte rottereder. Rotter kan have en negativ påvirkning på naturen, f.eks. kan de æde æg og yngel primært fra jordrugende fugle, med dertilhørende dalende naturtilstand og forværrede jagtforhold.

Hvis du ønsker at læse mere omkring søers økologi, så er der godt læsestof at finde hos Miljøstyrelsen: Link til Miljøministeriets information omkring søer.

Hvis du ønsker at vildtfodre, følger her et par gode forholdsregler:

  • Fodr i dagtimerne og ikke mere end dyrene kan nå at spise på kort tid.
  • Brug meget gerne en fodertønde med spiral, så fodermængden kan kontrolleres.
  • Sørg for, at foderautomaten er rottesikker.
  • Sørg for at fodre på et åbent areal, så rotter ikke kan gemme sig i krat og højt græs.
  • Sørg for at fodre på et fladt tørt terræn uden risiko for, at foderet ender i vandmiljøet.
  • Fodr ikke i § 3-beskyttet natur.

Fodring, der enten medfører risiko for eller direkte tilførsel af foderstoffer til søer, er ulovligt. Der må kort sagt ikke være risiko for, at foderstoffer kan ende i vandmiljøet, da det er i strid med Miljøbeskyttelseslovens § 27: ”Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes.”

Anlæg og tilstandsændringer i § 3-søer kræver dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3: ”Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2”. Naturlige søer er defineret ved, at der i søen har indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv, og er ikke i vid udstrækning afhængig af, om søen er naturligt opstået eller kunstigt anlagt.

Læs også folderen: Fodring i naturområder

Kommunen kan altid kontaktes, hvis du er i tvivl om love og regler på området, om dit naturareal er beskyttet, eller hvis du har yderligere spørgsmål.

FAQ


Må jeg fodre ænderne i min sø?

Det er ikke lovligt at opsætte fodringsanlæg i § 3-beskyttede søer, men det er lovligt at opsætte fodringsanlæg i forbindelse med søerne – fx i et nærliggende krat, som ikke er beskyttet. Sørg for, at foderstofferne ikke kan løbe til søen, heller ikke ved kraftig regn, at søen ikke er omgivet af fx beskyttet mose, samt at spild er minimeret, så du undgår utilsigtede rottehold. Hvis du er i tvivl om, hvor afgrænsningen af § 3-naturen på din grund er, så kan du finde kortmateriale her: Nordfyns Kommunes kortinfo. Klik blot ind til ’Naturbeskyttelse’ -> ’Beskyttet natur’ og fremsøg din adresse eller matrikel.


Fodring af ænder og fugle med brød kan heller ikke anbefales, da det også bidrager med næringsstoffer til søen, samt at fuglene ikke har godt af det forarbejdede brød.


Må jeg opsætte et andehus?

Det er ikke lovligt at opsætte anlæg i § 3-beskyttede søer. Opsætning af andehuse, ducktubes og lignende er at sidestille med sådan et anlæg, og er derfor i strid med Naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis du har et ønske om sådan en opsætning, så skal der søges dispensation hos kommunen.

Må jeg indhegne min sø?

Det er ikke lovligt at opsætte indhegning omkring søerne, da det betegnes som et anlæg efter Naturbeskyttelsesloven. Opsætningen kræver dispensation som andre anlæg.

Må jeg udsætte dyr i min sø?

Som udgangspunkt må man ikke udsætte fisk, krebs og lignende i søer. Hvis du har fået en tilladelse til at etablere en sø, kan der ligeledes være vilkår i tilladelsen om, at der ikke må udsættes ænder.


Hvis din sø ikke er etableret ved tilladelse, hovedsageligt søer, der eksisterede før 1992, eller som er naturligt opstået sidenhen, så kan det være lovligt at udsætte ænder jf. jagtlovens regler. Du kan læse mere om det på Miljøstyrelsens hjemmesiden: www.mst.dk/friluftsliv/jagt/.

Må jeg oprense min sø?

Hvis du ønsker at oprense søbunden, så kræver det dispensation fra Nordfyns Kommune til arbejdets udførsel. I dispensationen vil der blive sat vilkår til, hvordan og hvornår arbejdet kan udføres, så det er så nænsomt som muligt for søens dyreliv.


Det er lovligt at foretage nænsom beskæring af træer, buske og lign., som måtte stå langs søernes brinker. Undgå dog at foretage det arbejde i fuglenes yngletid. Som udgangspunkt skal arbejdet, både langs brinker og ved oprensning, foretages mellem 1. september og 1. marts.

Siden blev sidst opdateret 23.06.2020 af indholdsansvarlig SOECHR

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00