Analyse af de specialiserede område: Potentiale i et forbedret samarbejde

13.05.2019

Nordfyns Kommunes specialtilbud til børn og unge har en god kvalitet, men der kan være stor gevinst i at styrke det tværgående samarbejde mellem kommunens afdelinger. Det er hovedkonklusionen i en analyse af det specialiserede social- og specialundervisningsområde, som KL's Konsulentvirksomhed (KLK) står bag.

 
 

Analysen er bestilt af Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2019-2022. Det er i høj grad lederne og medarbejderne i området, der har leveret input til undersøgelsen.

 

Resultaterne er samlet i en rapport med en række anbefalinger til, hvordan Nordfyns Kommune kan forbedre sin indsats på det specialiserede område. Det handler især om forslag til, hvordan kommunikationen og samarbejdet mellem aktører og afdelinger kan styrkes, blandt andet med henblik på gode og koordinerede overgange mellem tilbuddene.

 

Det er også en konklusion i rapporten, at der generelt er de nødvendige kompetencer til inklusion til stede i kommunen. Der er høj faglighed og stærke kompetencer hos ledere og medarbejdere, især på skole- og dagtilbudsområdet. Dog efterlyser KLK en bedre organisering af kompetencerne, så  det inklusionsmæssige udbytte bliver mere optimalt.

 

Ros til medarbejdere

Undersøgelsesresultaterne har netop været behandlet i Børne- og Ungeudvalget. Udvalgsformand Anja Lund roser medarbejderne for at gå åbne og engagerede ind i det omfattende arbejde med at afdække området.

    - Nu har vi fået meget værdifuld viden om, hvor vi står i dag, og har fået KLK's bud på, hvor vi kan sætte ind med størst effekt. Bolden er spillet over til styregruppen, som skal prioritere mellem anbefalinger og lægge den videre plan, der efterfølgende behandles af Børne- og Ungeudvalget. Det her bliver ikke noget, vi gør fra den ene dag til den anden. Det bliver et langt sejt træk - og ét skridt ad gangen.

 

Analysen vil danne grundlag for det videre arbejde med en strategi- og udviklingsplan for den tværgående indsats på børne- og ungeområdet. Strategiens overordnede mål er, at alle børn får et skoletilbud, som matcher deres behov og skaber læring og trivsel.

 

Grundlaget for undersøgelsen:

  • 16 fokusgruppeinterviews med ledere, medarbejdere, politikere og borgere med fokus på temaerne forebyggelse og inklusion, visitation og tilbudsvifte, kvalitet og effekt samt økonomi og styring.
  • 5 workshops med identificering af mål samt validering og nuancering af indtryk og foreløbige vurderinger fra KLK's side - her har KLK præsenteret indtryk og foreløbige vurderinger og faciliteret en drøftelse med medarbejdere og ledelse på tværs af afdelingerne.
  • Ca. 300 besvarelser af spørgeskemaundersøgelse om samarbejde og relationel koordinering mellem ledere og medarbejdere i forskellige afdelinger.
  • Gennemgang af skriftligt materiale fra kommunen, i form af beskrivelser af visitationsprocesser, tildelingsmodeller, styringsmodel, organisationsstruktur mv.
 
Kontaktinformation

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund, mobil 21 59 84 16

Direktør for Børn og Unge Ejner Jensen, mobil 21 59 85 09