Nordfyns Kommune: Alle partier bag budgetaftale

21.09.2018

Så er aftalen om budget 2019 på plads i Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti og har dermed opbakning fra alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 
 

Budgetaftalen bygger videre på den positive udvikling i Nordfyns Kommune. Kommunens befolkningstal er med 29.744 indbyggere det højeste i kommunens historie. Grundsalget når i 2018 nye højder, da der allerede her i september måned er solgt 33 byggegrunde mod 30 i 2017.

 

Borgmester Morten Andersen siger:

    - Det går rigtig godt i Nordfyns Kommune, og med budgetaftalen har alle partier i kommunalbestyrelsen givet hinanden håndslag på, at vi skal ride videre på den positive bølge, samtidig med at vi fortsat prioriterer kernevelfærden. Det er den overordnede linje i budgetaftalen, og med en samlet kommunalbestyrelsen bag aftalen er der fuld enighed om kursen.

 

Også når blikket falder på erhvervsområdet, er der meget positive takter i Nordfyns Kommune. De lokale virksomheder øger deres indtjening og bidrager positivt til, at stadig flere kommer i arbejde, og med en fremsynet investeringsstrategi, vedtaget i kommunalbestyrelsen, er der sikret en støt voksende arbejdsstyrke.


Virksomhederne udtrykker på deres side stor tilfredshed med det lokale erhvervsklima. I DI's Erhvervsklimaundersøgelse, som blev offentliggjort for nyligt, er Nordfyns Kommuneplaceret som nr. 1 på Fyn, hvad angår erhvervsklima, og som nr. 4 på landsplan. Hertil kommer, at Nordfyns Kommune efter virksomhedernes vurdering er bedst i hele Danmark, når det gælder kommunal sagsbehandling.

 

Omstilling og effektivisering er nødvendig

Selv om der er stigende formkurve på de fleste parametre, så er Nordfyns Kommune som andre kommuner udfordret af den demografiske udvikling. Fødselstallet er ganske vist stabilt i Nordfyns Kommune, men fortsat lavt. Der er færre skolebørn og flere borgere i alderen 65+. Sidstnævnte vurderes at give øgede serviceudgifter på 20 - 25 mio. kr. over en årrække.

 

Borgmester Morten Andersen siger:

    - Det stiller store krav til vores evne til at omstille os. I kommunalbestyrelsen er vi enige om at lægge et ansvarligt budget med balance mellem indtægter og udgifter. Det skaber et godt udgangspunkt for at bygge videre på den positive udvikling og sikre, at vi også fremadrettet er en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

 

Konkret er der i budgettet medtaget effektiviseringer i driften for 28 mio. kr. over de næste 4 år. Samtidig påregnes der driftsreduktioner på 62,6 mio. kr., men samtidig også driftsudvidelser for 60,3 mio. kr. Det giver en samlet reduktion på 30,3 mio. kr. -  eller 7,6 mio. kr. årligt de næste 4 år.

 

En budgetaftale med prioritering af velfærden:

 

Overskriften for den netop indgåede aftale om budget 2019 er "En budgetaftale med prioritering af velfærden". Blandt initiativerne i aftalen er:

 • Masterplan på voksenområdet:
  En massiv anlægsinvestering på i alt 37,6 mio. kr. til forbedrede fysiske rammer inden for ældre, sundhed, psykiatri og handicap, herunder:
  - At der frem mod 2021 iværksættes udbygning og samling af de specialiserede døgntilbud ved Møllehaven. Kapaciteten øges med 3 pladser og et dagtilbud til senhjerneskadeområdet. I 2021 vil der være 22 pladser i alt på det specialiserede område. 
  - At der etableres 20 akut/rehabiliteringspladser på Vesterbo Plejecenter. Det betyder en flytning af 12 rehabiliteringspladser fra Søbo Plejecenter og udvidelse med 8 akutpladser. De 12 pladser på Søbo Plejecenter omdannes til plejeboliger.
  - At der tages 4 afklaringsboliger i brug på Fredensbocentret.
  - At der indrettes 6 aflastningspladser til demente på Bryggergården.
   
 • Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet: Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel, der i højere grad følger elevtallet. Børne- og ungeudvalget udarbejder en ny model til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
   

 • Analyse: Forligspartierne enige om at få udarbejdet en samlet analyse, der nærmere skal belyse tilbud og effekter inden for bl.a. de mere specialiserede områder og tilbud inden for børn - og ungeområdet. Herunder bl.a. brug eksterne tilbud, specialbørnehaver, Nordfyns Børne- og Familiecenter og Center for Læring og Trivsel. Der afsættes 0,5 mio.kr. til formålet.
   

 • Helhedsindsats for udsatte familier: Der investeres 2,3 mio. kr. årligt over en 4-årig periode for, via et helhedssyn på udsatte familier, at sætte ind over for familierne som helhed. Investeringen skal ses i et arbejdsmarkedsperspektiv og skal understøtte at forældrene gradvist inkluderes på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.
   

 • Røgfri Fremtid: Med baggrund i resultaterne af Sundhedsprofilen indføres der Røgfri Skole og Røgfri Arbejdsplads i Nordfyns Kommune med virkning fra 1. august 2019. Det betyder, at der udarbejdes handleplaner for en nærmere implementering, så skoler- og brugerbestyrelser, MED-organisation m.fl. involveres i den konkrete udmøntning.
   

 • Stærke landsbyer og landdistrikter: Forligspartierne prioriterer fortsat stærke og attraktive landdistrikter i tæt samarbejde med Landdistriktsrådet og de enkelte lokalområder. Der er afsat 8,3 mio. kr. til udvikling af landområderne over de næste 4 år. Der iværksættes dialogmøder rundt i kommunen med fokus på engagement og borgerinddragelse omkring bæredygtige lokalsamfund - herunder bosætning, landdistriktsudvikling og skoler m.m. for sammen at finde bæredygtige løsninger.
   

 • Branding og bosætning: Der fastholdes en ramme på 4,1 mio.kr. i de kommende 4 år fordelt med 0,8 mio.kr. i 2019 og stigende til 1,1 mio.kr. årligt i de efterfølgende år til at brande Nordfyn.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen (V), 40 40 24 47
Kim Johansen (A), 30 57 70 94
Mogens Christensen (V), 40 16 41 96
Anne Lise Sievers (F), 61 35 57 85
Jane Yndgård (O), mail: jany@nordfynskommune.dk
Anders Thingholm (C), 21 15 30 82 / 24 82 89 12