Landzonetilladelse til ridebane

17.11.2020

Der gives tilladelse til eksisterende ridebane på 50 x 25 meter på matr. nr. 1a. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 17.11.2020.

Ansøgningen

Der er søgt om tilladelse til eksisterende ridebane på 50 x 25 meter på matr.nr. 1a. 

Begrundelse for afgørelsen

Den allerede eksisterende ridebane på ejendommen: Serupvej 5, Tåstrup, 5450 Otterup, er en landbrugsejendom på godt 4,4 ha, der ligger i landzone. Når arealanvendelsen ændres i landzone, kræver det en landzonetilladelse. Ridebanen har eksisteret i mange år. Så vidt kommunen er bekendt har der ikke været klager over ridebanen, der gives en lovliggørende landzonetilladelse.

Der er ingen belysning på den 1.250 m² store ridebane, der er grusbelagt. Banen anvendes udelukkende til privat brug. Nederst i tilladelsen er der et kort over ridebanen.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Hvis du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.