Landzonetilladelse - Kæret 2, Bogense

18.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med integreret garage og terrasse

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med integreret garage og terrasse på Kæret 2, Skåstrup, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus med integreret garage og terrasse med et bebygget areal på i alt 233 m2 på matr.nr. 10a Skåstrup By, Ore 
Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35 under forudsætning af, at det eksisterende stuehus rives ned, eller at boligen som minimum nedlægges senest, når den nye bolig er indflytningsklar.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 18. marts 2020.

Ansøgningen

Hybelhuse har på dine vegne søgt om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus i ét plan med integreret garage og terrasse på din ejendom Kæret 2, Skåstrup. 

Den samlede bebyggelse består af et boligareal på 160 m2, garage på 61 m2 samt terrasse på 12 m2. Bebyggelsen opføres med facader i gråbrune teglsten og sort træbeklædning samt sorte betontagsten. 

Den nye bebyggelse opføres umiddelbart nord for det eksisterende stuehus på 172 m2, som forventes nedrevet. 

Begrundelse for afgørelsen
Ejendommen ligger i landzone indenfor landsbyafgrænsningen for Skåstrup. Den er noteret som landbrugsejendom, men den anvendes i dag som beboelsesejendom. Opførelse af ny beboelse forudsætter derfor landzonetilladelse. 

Den nye bebyggelse opføres i umiddelbar tilknytning til det eksisterende byggefelt og i ét plan som det eksisterende stuehus. Det er derfor vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke det omkringliggende landskab negativt eller være til gene for naboer. Der meddeles derfor landzonetilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00