Landzonetilladelse - Hessum Bygade 6, Otterup

10.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane og roundpen

Landzonetilladelse til ridebane og roundpen på Hessum Bygade 6, 5450 Otte-rup


Vi giver hermed tilladelse til en ridebane på 20 x 60 m samt en roundpen med en diameter på 13 m på matr.nr. 10s Skeby By, Skeby beliggende Hessum Bygade 6, Otterup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 10. marts 2020.

Ansøgningen

I forbindelse med kommunens miljøtilsyn på din ejendom er du blevet bedt om at søge om landzonetilladelse til en ridebane og en roundpen, som er etableret på din ejendom i 2006.

Ridebanen måler 20 x 60 m, og roundpenen har en diameter på 13 m. Begge arealer ligger på matr.nr. 10s Skeby By, Skeby umiddelbart vest for ejendommens bebyggelse. Materialerne på begge arealer består af et drænlag af sorteret knust tegl, et mellemlag af knust bjergsten samt et sandlag på toppen. Der er ikke terrænreguleret i forbindelse med anlægget, og der er ikke lysmaster eller anden belysning på arealet. 

Du har oplyst, at du på ejendommen opstalder andres heste, som benytter ridebane og roundpen, og at du ikke selv har heste.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 3,8 ha, som ligger delvis inden for landsbyafgrænsningen af Hessum.
Det ansøgte har været etableret i ca. 14 år, uden der kommunen bekendt har været klager fra naboer. Det er derfor vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig, idet der ikke sker nogen fysiske ændringer af ridebane og roundpen, og der meddeles derfor lovliggørende tilladelse.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00