Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17, Boligomåde Bognæs

27.03.2020

Nordfyns Kommune har den 26. marts 2020 endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17, 'Boligområde Bognæs'

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen

Planerne er udarbejdet med det formål at muliggøre ombygning af eksisterende bygninger og opførelse af ny bebyggelse. Med planlægningen sikres, at området kan anvendes til boligformål.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 31. januar 2020 til den 28. februar 2020. 

Se Kommuneplantillæg nr. 11
Se Lokalplan 2019-17

Se eventuelt referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde / Kommunalbestyrelsens møde hhv. den 11. og 26. marts 2020 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – PolWeb dagsordenssystem.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne vurdering begrundes med, at en ændring af byggemulighederne af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan. 

Miljøscreeningen har været i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.

Retsvirkninger

Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft: Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan meddeles dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Klagemulighed

Afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne kan, i forhold til de retlige forhold, påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse og udløber derfor den 24. april 2020.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Kommuneplantillægget og Lokalplanen

Lokalplanen kan ses via ovenstående link, via www.plansystem.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00