Landzonetilladelse - Rostrupvej 42, Søndersø

19.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af stålhal

Landzonetilladelse til opførelse af stålhal på Rostrupvej 42, 5485 Skamby


Vi giver hermed tilladelse til at opføre en stålhal på ca. 200 m² på matr.nr. 6ai Skamby By, Skamby.
Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 19. Juni 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til opførelse af en stålhal på matr.nr. 6ai Skamby By, Skamby. 

Stålhallen skal bruges til opbevaring af havemaskiner til privat brug. Hallen bliver 200 m² og får en højde på 5,3 m. Den placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, og der er beplantning omkring.  

Begrundelse for afgørelsen

Da ejendommen ligger i landzone, kræver det ansøgte landzonetilladelse. Stålhallen bliver ikke placeret inden for nogen former for beskyttelseområder. 
Det er vurderet, stålhallen ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på det omkringliggende landskab. 
Da der ikke er naboer til ejendommen, er der ikke foretaget naboorientering. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kom-munen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00