Landzonetilladelse - Ejlskovvej 89, Søndersø

12.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opført carport med skur

Landzonetilladelse til carport med skur på Ejlskovvej 89, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til en allerede opført carport med skur på i alt 65 m² på matr.nr. 16d Ejlskov By, Hårslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 12. juni 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til en allerede opført carport med skur på din ejendom matr.nr. 16d Ejlskov By, Hårslev beliggende Ejlskovvej 89, Søndersø.

Carporten er opført i træ beklædt med Cedral Ivar plank træstruktur i sort og hvid og med sortblå Cembrit B7 bølgeplader på taget. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger inden for landsbyafgrænsningen for Ejlskov, og da den ligger i landzone, forudsætter opførelse af carporten landzonetilladelse.

Det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, og det er vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig, idet carporten er placeret i en efter bygningsreglementet lovlig afstand.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Kla-gen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00