Landzonetilladelse - Dalene 50, Otterup

11.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningssæt

Landzonetilladelse til udstykning af overflødigt bygningssæt på Dalene 50, Roerslev, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til at frastykke bygningssættet på ejendommen Dalene 50, matr.nr. 8a Roerslev By, Nr. Nærå med et areal på 6.802 m². 

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 11. juni 2020.

Ansøgningen

Geopartner Landinspektører A/S har på dine vegne søgt om tilladelse til at udstykke det overflødige bygningssæt på del 2 af matr.nr. 8a Roerslev By, Nr. Nærå. Den nye ejendom på 6.802 m² skal anvendes som beboelsesejendom.

Matrikel 8a er en del af landbrugsejendommen Dalene 50, Roerslev, som du driver sammen med landbrugsejendommen Kørupvej 6, Roerslev, hvor du bor. 

Begrundelse for afgørelsen

Da ejendommen ligger i landzone, forudsætter den ansøgte frastykning af bygningsparcellen landzonetilladelse. 

Det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, og at der kan meddeles tilladelse til frastykning af bygningssættet, idet resten af ejendommen drives sammen med en anden landbrugsejendom med et bygningssæt. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00