Landzonetilladelse - Skebyvej 27, Otterup

10.01.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til tilbygning til Ørritslev vandværk

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til Ørritslev vandværk på Skebyvej 27, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til en 43 m² stor tilbygning til Ørritslev vandværk på matr.nr. 1o Skeby By, Skeby. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 10. januar 2020.

Ansøgningen

I har på vegne af Ørritslev vandværk søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning til vandværket på matr.nr. 1o Skeby By, Skeby.

Den eksisterende vandværksbygning på 38 m² ønskes udvidet med en tilbygning på 42,5 m² indeholdende teknikrum, rum til pc-styring af vandværket samt adgangssluse og depotrum. Tilbygningen opføres syd for den eksisterende bygning. Den får samme højde som den eksisterende bygning, og den beklædes med Cembrit Brædder på klink.

Begrundelse for afgørelsen

Det er vurderet, at den ansøgte udvidelse af vandværket ikke er i strid med planlovens landzonebestemmelser, samt at den ikke vil påvirke landskabet negativt eller være til gene for naboen mod øst, idet der er et tæt levende hegn i skellet mod naboen.
Da der er tale om en mindre tilbygning, som er vurderet ikke at genere naboen, er der ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00