Landzonetilladelse - Rugårdsvej 914, Søndersø

31.01.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af boligarealet

Landzonetilladelse til udvidelse af boligarealet på Rugårdsvej 914, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til udvidelse af boligarealet med 110 m² i tagetagen i stue-huset på matr.nr. 5a Prisak, Hårslev beliggende Rugårdsvej 914, 5450 Søndersø. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 31. januar 2020.

Ansøgningen

Ole Weile har på jeres vegne søgt om tilladelse til at udvide boligarealet i stuehuset på jeres ejendom Rugårdsvej 914, Søndersø. 

I forbindelse med renovering af stuehuset ønskes boligarealet udvidet med 110 m² i tagetagen. Efter udvidelsen vil boligarealet være 753 m².

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom beliggende i det åbne land. Den er ikke omfattet af nogen form for beskyttet landskab. 

Da den ansøgte udvidelse af boligarealet sker inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, og der også efter udvidelsen stadig kun er én bolig på ejendom-men, er det vurderet, at det ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00