Landzonetilladelse - Hofmansgavevej 27, Otterup

24.01.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et shelter

Landzonetilladelse til opførelse af et shelter på Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til at opføre et shelter på max. 10 m² på matr.nr. 1a Hofmansgave Hgd., Norup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 24. januar 2020.

Ansøgningen

Du har den 25. maj 2019 på vegne af Stiftelsen Hofmansgave søgt om byggetilladelse til at opføre et shelter på stiftelsens ejendom matr.nr. 1a Hofmansgave Hgd., No-rup, Otterup. 

Ejendommen drives som landbrug og museum. Bebyggelsen består af den gamle herregård, en del driftsbygninger og udhuse samt museumsbygninger. En del af de ansatte bor på gården, og de har brugsret til nogle havearealer i nærheden af de bygninger, der udgør beboelsen. 

Der var oprindelig søgt om en placering på et areal umiddelbart øst/nordøst for hovedbygningen, men efter dialog med Kystdirektoratet, har ansøger indvilget i, at placere shelteret i ovennævnte haveareal i en afstand på 10 m fra markskellet mod øst, hvorved det kommer til at ligge ca. 60 m fra nærmeste bebyggelse.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i landzone, og det ansøgte forudsætter derfor landzonetilladelse.

Kystdirektoratet har den 22. januar 2020 givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. De har lagt vægt på, at shelteret er trukket lidt tilbage på arealet i forhold til markskellet, hvorved påvirkningen af det åbne landskab langs kysten i området minimeres.

Nordfyns Kommune vurderer også, at shelteret ikke vil have nogen væsentlig negativ indflydelse på oplevelsen af det omkringliggende landskab eller være i strid med planlo-vens planlægningsmæssige formål.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00