Fornyelse af vandindvindingstilladelse Jørgensøvej 64, 5450 Otterup

06.02.2020

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 24a, Hasmark By, Norup, Nordfyns Kommune, beliggende Jørgensøvej 64, 5450 Otterup.

Adresse: Jørgensøvej 64, 5450 Otterup

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder på friland.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen