Landzonetilladelse - Kristianslundsvej 1, Bogense

11.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningsparcel

Landzonetilladelse til udstykning af bygningsparcel på Kristianslundsvej 1, 5400 Bogense 


Vi giver hermed tilladelse til at udstykke en parcel på 3.973 m² med de eksisterende bygninger som ansøgt fra matr.nr. 1g Harritslevgård Hgd., Skovby. Tilladelsen er gi-vet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 11. februar 2020.

Ansøgningen

LIFA har på dine vegne søgt om tilladelse til at udstykke det eksisterende gamle traktørsted ”Fredskoven” med henblik på salg.

Der ønskes udstykket en 3.973 m² stor parcel med de eksisterende bygninger fra matr.nr. 1g Harritslevgård Hgd., Skovby med henblik på uændret anvendelse.

Begrundelse for afgørelsen

Arealet ligger i landzone, og udstykningen kræver derfor landzonetilladelse. Bebyggelsen ligger inden for lokalplan 3-130 samt på fredskovspligtigt areal.

Miljøstyrelse har d. 10. oktober 2019 givet tilladelse efter Skovloven til udstykningen.

Der sker ikke nogen fysiske ændringer af bygningerne, er det vurderet, at den ansøgte udstykning ikke er i strid med planloven.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00