Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra nyt separatkloakeret område - sct. Annagade - til Bybækken

31.10.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed udledningstilladelse til regnbetinget udledning i udløb til vandløbet Bybækken

Adresse: Sct. Annagade, 5400 Bogense

Projekt: I forbindelse med ændring af fortov i Bogense er udarbejdet et semisepareringsprojekt for Sct. Annagade.

I stedet for en traditionel regnvandsledning ledes regnvandet til en Rockflow-ledning hvor det renses og neddrosles inden udledning. Det nye system kobles til det eksisterende regnvandssystem i Østergade og ledes dermed til Bogense Bybæk.

Udledningstilladelsen kan læses her

Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Klagefristen er 27. november 2019.