Landzonetilladelse - Rugbjerg 24, Bogense

07.11.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningssæt 

Landzonetilladelse til udstykning af bygningssæt på Rugbjerg 24, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til at udstykke et areal på ca. 3.000 m² med bygningssæt fra matr.nr. 5f Nørreby By, Klinte beliggende Rugbjerg 24, Bogense. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsæ-tende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 7. november 2019.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til at udstykke et areal på ca. 3.000 m² med den eksisterende bebyggelse til helårsbeboelse på matr.nr. 5f Nørreby By, Klinte. Arealet udstykkes fra landbrugsejendommen Rugbjerg 43, hvor det oprindelige stuehus ligger sammen med et maskinhus.
Ejendommen er under udstykning, hvor dyrkningsjorden ønskes frasolgt til anden landmand enten ved arealoverførsel eller udstykning som bygningsløs landbrugsejendom. 
Beboelsen på Rugbjerg 24 har tidligere ligget som en selvstændig beboelsesejendom.

Begrundelse for afgørelsen

Da hele ejendommen er under udstykning, hvor dyrkningsjorden sælges til en anden landmand, vil der ikke bliver behov for at opføre nyt stuehus, og det er vurderet, at udstykningen ikke er i strid med planlovens landzonebestemmelser, idet der ikke sker nogen fysiske forandringer i landskabet. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du kla-ger via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00