Afgørelse om miljøgodkendelse til NGF Nature Energy udvidelse

18.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler Miljøgodkendelse med miljøkonsekvensvurdering til udvidelse af NGF Nature Energy Fyn A/S’ biogasanlæg

Adresse: Odensevej 158, 5400 Bogense

Resumé: Nordfyns kommune har meddelt Miljøgodkendelse til udvidelse af NGF Nature Energy Fyn A/S’ biogasanlæg beliggende Odensevej 158, 5400 Bogense. Udvidelse omfatter forøgelse af produktionen fra modtagelse af 300.000 tons biomasse/år til 550.000 ton biomasse/år, med tilhørende nye reaktortanke, lagertanke og gasopgraderingsanlæg mm.

Udvidelsen er obligatorisk miljøvurderingspligtigt og virksomheden har derfor sammen med ansøgningen udarbejder og indsendt en miljøkonsekvensrapport.

Tilladelse gives på baggrund af miljøkonsekvensrapporten, hvor miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelsesloven erstatter tilladelsen efter § 25 i Miljøvurderingsloven.

Udkast til miljøgodkendelse og Miljøkonsekvensrapport har været i 8 ugers offentlig høring fra 12. december 2018 til 6. februar 2019. Der var ingen bemærkninger i høringen og den endelige godkendelse er identisk med udkastet fra høringen.

Miljøgodkendelsen med tilhørende vilkår kan findes på Nordfyns kommunes hjemmeside under: www.nordfynskommune.dk/ngfbiogas

I afgørelsen er et resume af de vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder et resume af proceduren for offentlig deltagelse.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

  • Virksomheden
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Sundhedsstyrelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klagevejledning fremgår af s. 19 i afgørelsen.

Klagefristen udløber mandag den 15. april 2019