Høring af ønske om regulering af rende langs Harritslevvej

28.01.2019

Nordfyns Kommune sender hermed ønske om regulering af rende langs Harritslevvej i Bogense i høring.

Til interessenter/klageberettigede

Høringsbrev vedr. regulering af rende - Harritslevvej

Baggrund

Nordfyns Kommune har den 4. januar 2019 modtaget henvendelse fra ejeren af matrikelnummer 13d, Harritslevgård Hgd., Skovby angående rørlægning af en grøft ud for hans ejendom. Grøften er beliggende langs Harritslevvej på matrikelnummer 7000f, Harritslevgård Hgd. som ejes af Nordfyns Kommune.

Ansøger ønsker at rørlægge grøften i forbindelse med nybyggeri på sin matrikel. Der findes i dag en enkelt overkørsel som giver adgang til matriklen, men denne er efter ansøgers udsagn anlagt forkert i forhold til det ønskede byggeri.

Grøften løber ud i Bogense Bybæk, men er i dag rørlagt på flere strækninger, bl.a. ud for begge nabomatrikler. Derved drejer det sig om ca. 29 meter grøft som stadig er åben, men nu ønskes rørlagt ud for ansøgers matrikel. På nedstrøms side af den vestlige nabo findes grøften ligeledes åben på en ca. 75 meter strækning, inden denne igen er rørlagt for til sidst at løbe ud i Bybækken.

Projektet

Både opstrøms og nedstrøms ansøgers egen matrikel er strækningen rørlagt med et ø200 mm plastikrør. Rørlægningen af grøften skal derfor ske med et drænrør af samme dimensioner. Samtidig stilles der krav om at det pågældende rør der benyttes er et drænrør, således at overfladevand fra vejarealet fortsat kan nedsive til røret og afledes.

Projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens § 16. Et udkast til en sådan tilladelse er vedhæftet dette høringsbrev og indeholder både kortmateriale over projektområdet og de nærliggende arealer, samt billeder af nuværende grøft.

Kommunens vurdering

Projektet forventes ikke at påvirke de afvandingsmæssige forhold negativt.

Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede naturarealer og Natura2000 områder negativt og vil samtidig ikke have miljømæssige konsekvenser for målsatte vandløb i nærområdet.

Høring

I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 26. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering mv., sendes dette projekt i høring i 4 uger hos jer, så I som interessenter har mulighed for at komme med kommentarer til det foreslåede projekt.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i hænde senest den 26. februar 2019 og kan sendes til Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk.

Nordfyns Kommune skal desuden gøre opmærksom på, at projektet bliver offentliggjort i henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 26. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering mv.

Offentliggørelse sker den 28. januar 2019 på Nordfyns Kommunes hjemmeside.

Efter offentlighedsfasen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når godkendelsen af projektet foreligger efter vandløbsloven, er der 4 ugers klagefrist.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.


Venlig hilsen

Jacob Rysberg Nielsen

Vandløbsmedarbejder

Direkte tlf. 30 47 37 28

jacnie@nordfynskommune.dk


Udkast til vandløbsgodkendelse - Harritslevvej, Bogense

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .