Landzonetilladelse - Grusgyden 67, Otterup

23.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt énfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af nyt énfamiliehus på Grusgyden 67, Otterup


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af nyt énfamiliehus med integreret garage på i alt 263 m² på matr.nr. 25a Østrup By, Østrup beliggende Grusgyden 67. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 23. august 2019.

Ansøgningen

eurodan-huse as har på jeres vegne søgt om tilladelse til at opføre et nyt énfamiliehus med integreret garage på ejendommen matr.nr. 25a Østrup By, Østrup. Boligarealet udgør 227 m² og garagen 36 m².

Ejendommens nuværende hus ønskes nedrevet og erstattet af et nyt med samme grundprofil, placering, størrelse og næsten samme udformning. Husets sokkel hæves i forhold til den nuværende kote for at undgå oversvømmelse af huset ved stormflod og vandstandsstigning. Bygningshøjden ændres ikke.

Begrundelse for afgørelsen

Da ejendommen ligger i landzone forudsætter opførelse af et nyt hus landzonetilladelse. Det ansøgte hus opføres som erstatning for det nuværende, og der vil derfor fortsat kun være én bolig på ejendommen. 

Ejendommen er omfattet af strandbeskyttelseslinje, og Kystdirektoratet har tidligere i 2019 dispenseret til en større ombygning af det nuværende hus. Kystdirektoratet har nu givet dispensation til opførelse af et nyt hus som ansøgt.

Vi har vurderet, at de ændringer der sker i forhold til det nuværende hus ikke vil påvirke landskabet væsentligt, og der meddeles derfor landzonetilladelse.

Da det nye hus stort set ikke ændres i forhold til det nuværende, er det vurderet, at naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00