Nedrivningstilladelse - Hofmansgavevej 17, Otterup

10.10.2018

Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til nedrivning af Romsøhuset

Tilladelse til: Nedrivning af Romsøhuset

På ejendommen

Beliggende:   Hofmansgavevej 17 5450 Otterup

Matr. nr.         1 a, Hofmansgave Hgd., Norup

Kære ansøger

Vi har nu behandlet din sag, og jeg kan meddele dig, at du får tilladelse til:

Nedrivning af Romsøhus    

Der gøres opmærksom på, at der er bopælspligt på en landbrugsejendom. Hvis landbrugsloven i forbindelse med bopælspligt ikke overholdes, skal der søges tilladelse eller dispensation ved NaturErhvervstyrelsen inden nedrivning af boligen. For yderligere information og oplysninger kontakt NaturErhvervstyrelsen, se evt. www.naturerhverv.dk

Med nedrivningstilladelsen følger en række vilkår, som du skal overholde:

 1. At der ikke terrænreguleres, og at grunden retableres til naturlig tilstand, såfremt det påvirkes af nedrivningen.
 2. At nedrivningsarbejdet udføres forsvarligt
 3. At Byggelovens §12 vedr. naboforholdene iagttages, herunder evt. skriftlig underretning af ejere af naboejendommene
 4. At grunden efter nedrivning og fremover fremstår i pæn og rydelig stand, således at der ikke opstår gener for de omboende
 5. At eventuelle servitutter, der har betydning for nedrivningen, iagttages
 6. At forsyningsledninger, som vand, kloak, fjernvarme mv. afproppes i overensstemmelse med gældende regler og udføres af autoriserede mester
 7. At eventuel afmeldelse af dagrenovation sker ved henvendelse til genbrugspladsen på tlf. 64811531 eller på mail genbrugspladsen@nordfynskommune.dk. Fornyet tilmelding sker til genbrugspladsen
 8. At der jf. Byggelovens §18 etableres en forsvarlig afspærring inden nedrivning påbegyndes. Samt at der træffes nødvendige foranstaltning til modvirkning af gener på de tilstødende arealer herunder offentlige og private veje.
 9. At der senest 14 dage før den fysiske nedrivning finder sted, fremsendes anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunens miljøafdeling (Skema A1). Hvis bygningen eller anlægget er opført i periode 1950-1977, skal bygherre inden arbejdet påbegyndes foretage en screening af bygningen eller anlægget for at afdække om der kan være anvendt PCB-holdigt materiale jf. § 78 i affaldsbekendtgørelsen (skema A2). Du kan finde skemaer og læse mere om reglerne på http://www.nordfynskommune.dk/Byggeaffald. Eller du kan kontakte miljø-medarbejder Birgit Hansen på dir. tlf.64 82 88 43 for yderligere information.
 10. At standsning og anmeldelsespligten jf. Museumsloven § 25-27 overholdes. Kommunen har anmeldt nedrivningsarbejdet til Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense.
 11. Du skal være begyndt på dit nedrivningsarbejde indenfor et år fra tilladelsesdatoen, da tilladelsen ellers vil bortfalde. Du skal meddele os datoen for opstart enten direkte via byg og miljø www.bygogmiljoe.dk eller med vedlagte skema (bilag 1) eller via mail direkte til mig.
 12. Når du er færdig med dit projekt, skal du dokumentere, at det er korrekt udført ved at udfylde og underskrive det vedlagte skema (bilag 2) – og sende det retur til os. Enten indskannet og sendt via mail til: teknisk@nordfynskommune.dk eller via Byg og miljø www.bygogmiljoe.dk

Hvis der efter nedrivning af ejendommen ønskes opført ny bebyggelse, skal der under henvisning til Planloven § 35 ansøges om genopførelse af bebyggelsen inden for rimelig tid. Efter Naturklagenævnets praksis skal der indgives ansøgning om genopførelse af bebyggelsen inden for 3 år. Genopførelsen/ istandsættelsen skal ske således, at den hidtidige bebyggelses placering, størrelse, anvendelse og karakter fastholdes i det væsentlige. 

Lovgrundlaget i sagen
Vi har brugt følgende love og reglementer: 

Planloven, Byggeloven og Bygningsreglementet 2015, se også www.bygningsreglementet.dk/ 
Byggetilladelsen gælder i et år: Byggelovens § 16, stk. 10.
Forvaltningslovens § 19 om partshøring.

Vi har ikke taget stilling til, om projektet overholder eventuelle servitutter, der gælder for ejendommen. 

Hvis du vil klage
Du kan klage over vores afgørelse i forhold til retlige spørgsmål, dvs. hvis du f.eks. mener, at vi har tolket reglerne i byggeloven eller bygningsreglementet forkert. Klagefristen er fire uger fra byggetilladelsens dato.

Send klagen via e-mail eller post til:  

post@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen Afdeling Aabenraa
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Hvis du ønsker at indbringe vores eller statsforvaltningens afgørelse for en domstol, skal det ske inden seks måneder efter du har modtaget afgørelsen.  

Har du spørgsmål til byggetilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig og ellers må du have god fornøjelse med projektet.

Venlig hilsen

Johnni Lund Hansen/ Byggesagsbehandler/ Direkte tlf.: 64828122/ E-mail. jlh@nordfynskommune.dk