Landzonetilladelse - Kristianslundsvej, Bogense

06.11.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af rekreativt område

Landzonetilladelse til etablering af rekreativt område ved Kristianslundsvej


Afgørelse
Der gives hermed tilladelse til etablering af et rekreativt område og opførelse af en læhytte på 35 m² som ansøgt på matr.nr. 1g og 1ai Harritslev Hgd., Skovby. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Etablering af redskaber, vandlegeplads samt opførelse af læhytte må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 6. november 2018.

Redegørelse for sagen
I har søgt om tilladelse til at etablere et rekreativt område med bl.a. en læhytte ved Kristianslundsvej. Arealet er ca. 1 ha af matr.nr. 1g og 1ai Harritslev Hgd., Skovby. Området er en del af et klimatilpasningsprojekt, som Nordfyns Kommune etablerer.

På arealet skal der etableres forskellige rekreative aktiviteter som f.eks. balancebane, naturformidling, læhytte, crossfitredskaber, vandlegeplads osv.

Redskaberne og hytten skal bygges i naturlige materialer, så de harmonerer med skovmiljøet. Hytten bliver 8-kantet med en diameter på ca. 7 m, en højde på 4,5 m og et areal på 35 m².

Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte etableres i et skovområde vest for Bogense. Miljøstyrelsen har den 14. september 2018 meddelt tilladelse efter Skovloven til projektet.

Havekolonien, som er nabo til en del af området, er blevet orienteret om projektet uden reaktioner.

Vi har vurderet, at den ændrede anvendelse af arealet og opførelse af læhytten ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra nedenstående annonceringsdato påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Klagefrist: 4. december 2018


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00