Endellig afgørelse om kvægproduktion på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

20.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16a, til ændring af kvægproduktion på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

Adresse: Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

Resume: Nordfyns Kommune godkender hermed husdyrproduktionen på 2.781 m2 produktionsareal med dyretypen kvæg (malkekøer og opdræt) på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup.

Læs godkendelsen her.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Nordfyns Kommunen meddelte 23. juni 2009 miljøgodkendelse i henhold til husdyrgodkendelsesloven, til 330 årskøer (stor race) og 39 årsopdræt (fordelt på 13 kvier og 26 småkalve).

Afgørelsen blev stadfæstet med supplerende vilkår af Natur- og Miljøklagenævnet 2. marts 2012.

Nordfyns Kommune meddelte den 4. maj 2017 et tillæg efter §12, stk. 3 til en udvidelse, der bl.a. omfattede en ny stald beliggende på åben mark.

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede med afgørelse af 15. januar 2018 kommunens tillæg og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen.

Nævnet fandt at den oprindelige miljøgodkendelse fra 2009 ikke var udnyttet og derfor anses for bortfaldet, bl.a. fordi en ansøgt stald ikke var opført.

Den udvidelse af dyreholdet der var sket i eksisterende stalde medførte ikke, at den meddelte miljøgodkendelse var påbegyndt udnyttet.

Da der dog er sket en udvidelse af dyreholdet i de eksisterende stalde i forhold til den meddelte lokaliseringsgodkendelse fra 2005, er der ansøgt om denne lovliggørelse af det nuværende dyrehold.

Der ansøges om en ændring af produktionsarealet fra 2.876 m2 til 2.781 m2.

Klagefrist: 17. januar 2019