Kommuneplantillæg nr. 21 samt Lokalplan 2017-6 Erhvervsområde ved Bogensevej syd for Bogense

05.09.2017

Nordfyns
Kommunalbestyrelse har den 31. august 2017 vedtaget de nævnte planer endeligt

Planlægningen er gennemført for at sikre udviklingen af området.

Kommuneplantillæg nr. 21, Erhvervsområde ved Bogensevej syd for Bogense

Lokalplan 2017-6, Erhvervsområde ved Bogensevej syd for Bogense

Planerne har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I denne forbindelse har kommunen modtaget et høringssvar fra beboer inden for planområdet. Indsigelsen er indarbejdet i lokalplanen.  

Klagemulighed

Der kan klages over retlige spørgsmål i forbindelse med offentliggørelsen af de endelige planer. Dette betyder, at man f.eks. kan klage, hvis man mener, at kommunen har fejlfortolket Planloven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Der kan ikke klages over planernes hensigtsmæssighed.

Klage skal indgives inden 4 uger fra offentliggørelse af denne afgørelse på Nordfyns Kommunes hjemmeside, dvs. inden den 3. oktober 2017.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Kommuneplantillæg nr. 21

Lokalplan 2017-6 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00