Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan 2017-6 Erhvervsområde ved Odensevej, Bogense

19.05.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 18. maj 2017 besluttet, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21, Mindre erhvervsområde i Bogense
Forslag til lokalplan 2017-6, Erhvervsområde ved Odensevej, Bogense

Planforslagene er fremlagt fra den 19. maj til den 14. juli 2017. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag til planforslagene skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller mailes til: teknisk@nordfynskommune.dk, mærket ” Kommuneplantillæg nr. 21” eller ”lokalplan 2017-6”, således at de er kommunen i hænde senest den 14. juli 2017.

Miljøvurdering
Der er foretaget en miljøscreening af de to planforslag iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen er vedlagt planerne som bilag.

Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, begrundet i, at planerne vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet og omhandler et mindre område på lokalt plan. Et område som er beliggende i byzone og som tidligere har været anvendt til virksomhed.  

Klagemulighed
Der kan klages over kommunens afgørelse af, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Klage skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planforslagene.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planforslagene kan ses via ovenstående link samt ved henvendelse i Borgerservice og Bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00