Forslag til Tillæg til Planstrategien 2015 med tilhørende Miljøvurdering

19.07.2017

Nordfyns Kommune har udarbejdet et tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune og en Miljøvurdering

Formålet med "Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune" og Miljøvurdering er at danne grundlag for en ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder i Nordfyns Kommune. Disse områder indgår i tillægget til planstrategien:

  • Strandgyden, Skåstrup Strand(15 ha), sydvest for Bogense
  • Nordstrandsvej (11,9 ha), nord for Otterup
  • Bårdesøvej (6,4 ha), nord for Otterup
  • Strandvejen, Hasmark Strand (14,6 ha), nord for Otterup
  • Gravemaen, Hasmark Strand (8,7 ha), nord for Otterup

Miljørapporten er lavet for at belyse de miljømæssige konsekvenser ved planlægningen og komme med anbefalinger til afbødende foranstaltninger og overvågning, som kan mindske eller kompensere for negative påvirkninger af miljøet.

Tillæg til Planstrategien for Nordfyns Kommune og Miljøvurderingen er fremlagt fra den 19. juli til og med den 12. september 2017. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag til planforslagene skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller mailes til: teknisk@nordfynskommune.dk, mærket ”Planstrategi”, således at de er kommunen i hænde senest den 12. september 2017 kl. 23.59.

Miljøvurdering
’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’ er omfattet af kravet om miljøvurdering i henhold bestemmelserne i Miljøvurderingsloven¹.

Ifølge Miljøvurderingslovens § 2, stk. 1 skal et planforslag miljøvurderes, såfremt planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der vurderes at kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, eller hvis planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Hvis planen fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er gennemført en screening og scoping af ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’ efter lovens § 11. Det er vurderet, at planforslaget fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der potentielt kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet og kan have væsentlig påvirkning på et international udpeget naturbeskyttelsesområde. Der er derfor gennemført miljøvurdering af ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’. 

Klagemulighed
Der er i forbindelse med ’Tillæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune’ udarbejdet en miljøvurdering.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.

Klage skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planforslagene.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Tillæg til Planstrategi

Miljøvurdering  

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00