Nordfyn: Fællesregulativ for vandløb godkendt

22.06.2017

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune godkendte torsdag aften et nyt fællesregulativ for de nordfynske vandløb. Et regulativ, som både har været omstridt og længe undervejs. 

 
IMAGE
 

Arbejdet med det nye regulativ startede tilbage i sommeren 2015 med det klare politiske mål, at der skulle være en bred politisk opbakning til resultatet, ligesom skulle ske en tæt involvering af interessenterne, og der skulle være enighed blandt interessenterne om regulativet.

 

Teknik- og Miljøudvalgsformand Franz Rohde siger: 
- Vi kan se på høringssvarene, at vi ikke har kunnet imødekomme alles ønsker, og ser man på indholdet i høringssvarene, må vi også erkende, at det har været en umulig opgave at stille alle tilfredse. Set i det lys er jeg tilfreds med resultatet, selv om processen har været alt for lang efter min smag.

 

Processen, der trak ud
Når processen blev så lang, skyldes ikke mindst, at Landbrug og naturinteresser i november måned 2015 forkastede et færdigt oplæg fra administrationen. De ønskede at ændre den aftalte proces.  

 

Det lyttede de to politisk valgte medlemmer af styregruppen, hhv. Brian Lebæk (A) og Lars Bjørnsbo (V), til. De nedsatte på interessenternes ønske en arbejdsgruppe bestående af Jan Hjeds, som repræsenterede landbruget, og Henning Mørk fra Danmarks Naturfredningsforening, som skulle repræsentere de grønne organisationer. Det var arbejdsgruppens opgave sammen med en rådgiver fra SEGES og COWI at formulere et forslag til nyt fællesregulativ, som man politisk kunne drøfte. Forslaget lå klart i foråret 2016 og har siden været udgangspunktet for de forhandlingerne, der er foregået med nabokommunerne. 

 

Efter hele to høringsrunder og en lang række kommenteringsrunder, er der enighed hos Teknik- og Miljøudvalgets repræsentanter i styregruppen, om at hver en sten er vendt og alle er hørt. Det nu vedtagne fællesregulativ er det bedste opnåelige resultat i lyset af de ønsker og høringssvar, der er bragt på banen. 

 

Fakta om det nye fællesregulativ
 

  • Det nye fællesregulativ lægger i højere grad end det tidligere op til, at forholdene i vandløbene vurderes mere omhyggeligt og faktuelt, når der skal laves særbestemmelser. Det sker for at sikre ordentlige afvandingsforhold på kritiske strækninger, hvor der fx er erfaring med en hurtig sedimentdannelse på vandløbsbunden. Desuden sikres en mere målrettet miljøindsats dér, hvor vandløbets fysiske forhold understøtter en god eller potentiel god vandløbstilstand.
     
  • Fællesregulativet lægger op til en mere fleksibel vandløbsvedligeholdelse, der gør det muligt at tilpasse indsatsen til de konkrete forhold.  Det kan fx være ved øget grødevækst som følge af varierende vejrforhold fra år til år. Det er en klar forbedring i forhold til den mere skematiserede vandløbsoprensning, som er foregået indtil nu og som ikke tager højde for disse udsving.
     
  • Det nye fællesregulativ understøtter den ændring i organisering af vandløbsvedligeholdelsen, som pr. 1/1 2016 blev flyttet til Vej og Park. Det sikrer en mere systematisk opfølgning på såvel den rutinemæssige vandløbsvedligeholdelse som de ekstraordinære indsatser, som sker i direkte samarbejde med lodsejere eller fx ved varsling om skybrud etc.
     
  • Fællesregulativet får kun gyldighed på enkelte områder ved godkendelsen. De fleste bestemmelser skal indarbejdes i nye særbestemmelser for de enkelte vandløb, før de træder i kraft.

 

Når regulativet efter godkendelsen er offentliggjort, er der 4 ugers klagefrist, hvilket også vil fremgå af regulativet.

 

Se tidslinje på kommunens hjemmeside.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde, mobil 24 60 27 73

Chef for Natur og Miljø Mette Højby Petersen, mobil 29 74 33 84