Bogense Bybæk et skridt nærmere oversvømmelsessikring

12.01.2017

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 11. januar 2017 at igangsætte et projekt, som skal sikre Bogense mod oversvømmelser fra Bybækken. Ikke alle sten i projektet er ryddet af vejen, men gravemaskinerne ventes meget snart at kunne gå i gang.

PRESSEMEDDELELSE

Beslutningen blev taget inden der er truffet aftaler om, hvordan udgifterne til projektet skal fordeles mellem de interessenter, der har gavn af sikringen.

- Mange steder er klimaprojekter gået i stå på grund af klager over fordelingen af bidrag, og derfor kan de trække ud i det uendelige. Derfor har vi truffet beslutning om, at projektet ved Bybækken sættes i gang nu, og så må vi tage partsdelingen sideløbende", siger Franz Rohde, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.

Projektet vil sikre byen mod oversvømmelser fra Bybækken i tilfælde af ekstrem afstrømning. Nordfyns Kommunes rådgivere vurderer, at anlægsudgiften vil være 4-5 mio. kr., som kan tilbagebetales over f.eks. 10 eller 20 år.

Kommunen betragter partsdeling som en forudsætning for projektet, men vil selv deltage i finansieringen af anlægsarbejdet og vil fremover drive projektet. Kommunekassen forventes, at bidrage til projektet sammen med Vandcenter Syd og de to landvindingslag i Bogense, som vil få fordel af projektet.

Udvalgsformand Franz Rohde understreger, at selv om nogle husejere ikke oplever problemer med oversvømmelser fra Bybækken i dag, så vil landvindingslagene få fordel af at vandet fra Bybækken ledes uden om det nedpumpede område. Fælles løsninger er ifølge Franz Rohde de bedste og billigste løsninger.
- Simpel hovedregning viser, at udgiften er minimal pr. husstand, når vi arbejder sammen om en helhedsløsning for Bybækken. I modsat fald skal hver enkelt husejer selv ud og lave tiltag, og det er både mindre effektivt og dyrere", siger Franz Rohde.

Klager kan forsinke projektet

Selv om udvalget har godkendt, at projektet nu kan sættes i gang, betyder det ikke, at alle sten er ryddet af vejen. Udover partsdelingen kan der også klages over de tilladelser, projektet skal have for at kunne blive til noget. Sådanne klager kan betyde forsinkelser, og det gør det vanskeligt at forudsige, hvornår anlægget er færdigt.

Udvalgsformand Franz Rohde siger:
- De berørte borgere og virksomheder skal selvfølgelig have lov til at gøre indsigelse. Samlet set mener udvalget dog, at rådgiverens løsning tager de nødvendige hensyn. Vi bevarer bybækken, men laver et overløb til en afvandingskanal, som så skal graves større. Og så etablerer vi en ny og åben kanal som erstatning for en strækning, som i dag er rørlagt.

Borgermøde i foråret

Kommunen vil i løbet af foråret arrangere et borgermøde, hvor interesserede kan høre mere om projektet. Men allerede nu skal der være en dialog med landvindingslagene omkring Bogense. Det samme gælder brugerne af Bogense Hallerne, da der vil være behov for at bruge noget af hallens areal til en ny afvandingskanal. Forløbet af den nye kanal skal afklares endeligt i det videre arbejde.

Der har tidligere været forslag om, at Bybækken fx kunne graves dybere og bredere ned igennem Bogense by, og at golfbanens reservoir, som ejeren af golfbanen etablerede sidste år, kunne rede byen. Begge forslag er dog lagt til side, da de ikke efter fageksperters vurdering ikke løser udfordringerne.

Rådgiver Lars Frederiksen fra COWI, der er kommunens rådgiver på projektet, siger:
- Hvis kommunen valgte at grave bybækken dybere og bredere ned gennem byen, så ville det have meget store omkostninger. De gamle huse ville skulle sikres, nogle måske rives ned for at gennemføre det. Endelig strider det imod sund fornuft at lede endnu mere vand ind igennem byen.

Og til golfbanens reservoir siger Lars Frederiksen:
- Lokalt for at sikre golfhytterne er det en udmærket idé. Det viser vores undersøgelse også. Men i forhold til de store vandmængder, som Bybækken skal kunne håndtere, så har det ingen effekt.

Bogense bybæk klimatilpasning

Kontakt

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde, mobil 24 60 27 73

Natur- og miljøchef Mette Højby, mobil 29 74 33 84