Handling

Mulighed for anmeldelse

Alle kan anmelde forekomster af kæmpebjørneklo til kommunen. Anmeldelsen sendes pr. e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk og skal indeholde et kortbilag, hvor forekomsten er markeret eller en meget præcis beskrivelse af, hvor forekomsten er lokaliseret. Derudover skal der være kontaktoplysninger på anmelder.

Kommunens tilsyn

Nordfyns Kommune fører tilsyn med overholdelse af indsatsplanen.

Kommunen kan på eget initiativ eller på baggrund af henvendelser føre tilsyn på arealer med bestande af kæmpebjørneklo.

Kommunens tilsyn kan være et fysisk tilsyn på arealet eller bestå af en droneflyvning over området. Anvendelse af drone vil bl.a. ske i forbindelse med bekæmpelse på ejer eller brugers regning som dokumentation.

Påbud

Konstaterer Nordfyns Kommune, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke foretages i henhold til bestemmelserne i denne indsatsplan, kan kommunen pålægge lodsejeren at foretage bekæmpelse inden 14 dage. Påbuddet meddeles i medfør af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Kommunens bekæmpelse af bjørneklo på ejer eller brugers arealer

Kommunen har mulighed for at foretage bekæmpelse på private arealer, hvis et meddelt påbud om bekæmpelse ikke efterkommes. Bekæmpelse på ejers eller brugers regning er den håndhævelsesmulighed, som lovgivningen giver mulighed for.

Hvis Kommunen foretager bekæmpelsen, vil der bekæmpes i relation til bestemmelser i bekendtgørelse om bjørneklobekæmpelse og behovet for bekæmpelse. Det er kommunen, som vurderer sidstnævnte. Dette betyder, at en bekæmpelse af bjørneklo kan omfatte op til tre gange bekæmpelse i området, såfremt lodsejer ikke på noget tidspunkt i sæsonen selv foretager en effektiv bekæmpelse inden tidsfristerne i denne indsatsplan

 

Der opkræves følgende omkostning pr. bekæmpelse:

Den konkrete omkostning, som entreprenør fakturerer for bekæmpelsen i det konkrete område, idet entreprenørens prissætning anses at udgøre dokumentation for evt. overskridelse af statens takst. Hvis der er tale om vandløbsstrækninger eller områder med flere lodsejere, faktureres hver lodsejer i forhold til andelen af den samlede vandløbsstrækning/område, som bekæmpes.

For tilsyn og administrativ sagsbehandling, herunder også fakturering hos lodsejer, opkræves 2 timer pr. bekæmpelse. Timeprisen er statens takst i relation til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

I 2019 er timeprisen 328,62kr.1

 


[1] Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.