Private leverandører

På denne side finder du information om kriterierne for at blive privat leverandør af dagtilbud i Nordfyns Kommune.

Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har vedtaget, at kriterierne for godkendelse som privat leverandør af dagtilbud ud over de centralt fastsatte krav følger de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på kommunalt plan, herunder:

 • Faglighed - krav til lederens og medarbejdernes kvalifikationer
 • Udarbejdelse af pædagogiske læreplaner
 • De fysiske rammer (opfyldelse af bygningsreglementet)
 • Udarbejdelse af årsrapport
 • Krav til modtagelse af praktikanter
 • Personalenormering - fordeling mellem pædagoger og medhjælpere 70/30
 • Forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende institutioner
 • Kommunen skal have fysisk adgang til at føre tilsyn

Der opkræves et depositum på 30.000,- kr. for behandling af ansøgning. Depositum betales tilbage, når kommunen har truffet en afgørelse, uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej.

Private institutioner vil i 2020 modtage følgende tilskud pr. barn pr. måned i 12 måneder:

 • 0 - 2 årige:
  • Tilskud: 8.450 kr., heraf er beregnet:
    - Bygningstilskud: 227 kr.
    - Administrationstilskud: 443 kr.
 • 3 - 5 årige:
  • Tilskud: 5.230 kr., heraf er beregnet:
    -Bygningstilskud: 211 kr.
    -Administrationstilskud: 139 kr.

Principper for etablering af privat daginstitution i Nordfyns Kommune

I henhold til Dagtilbudslovens § 19 og 20 kan private leverandører etablere og drive daginstitutioner.

De private daginstitutioner skal leve op til gældende lovgivningskrav for daginstitutioner, herunder:


 • Formålsbestemmelsen for dagtilbud jf. Dagtilbudsloven § 1 og § 3.
 • Bestemmelser om pædagogiske læreplaner jf. Dagtilbudslovens § 8 og § 9.
 • Gældende krav til bygninger, legepladser m.v.
 • Krav om indhentning af børneattester for ansat personale.
 • Krav om røgfrit miljø.
 • Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen for så vidt angår borgerrelaterede situationer.

De private daginstitutioner skal i lighed med de kommunale daginstitutioner leve op til kommunens politikker og målsætninger på området.


1.  Kommunale krav til private daginstitutioner

De private daginstitutioner skal for at blive godkendt i Nordfyns Kommune:

 1. Have en vedtægt, som bl.a. skal indeholde bestemmelser om optagelseskriterier, opsi-gelse, bestyrelseskonstruktion, eventuelt specielt formål med institutionen,   åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud.
 2. Bestyrelsesformanden indhenter børneattester for medarbejdere og frivillige i institutionen.
 3. Have en personalenormering og vikardækning, som er på niveau med normeringen i de kommunale daginstitutioner. Det vil sige at mindst 70% af personalet har en pædagogisk uddannelse incl. Lederen, svarende til pædagog uddannelsen.
 4. Have en leder med en pædagogisk uddannelse.
 5. Ansætte veluddannede og engagerede medarbejdere, der kan lide at arbejde med børn – og som har kendskab til pædagogisk teori og – arbejde.
 6. Modtage såvel lønnede som ulønnede praktikanter efter samme retningslinjer som kommunale institutioner.
 7. Råde over fysiske rammer, som er godkendt af bygningsmyndigheden til formålet dvs. børnepasning med det antal børn og voksne, som institutionen er tiltænkt.
 8. Have en legeplads, som lever op til de sikkerhedsmæssige krav, og er godkendt af certificeret legepladsinspektør.
 9. Sikre forældreindflydelse mindst svarende til bestemmelserne i Dagtilbudsloven om forældreindflydelsen i selvejende institutioner.
 10. Arbejde med pædagogiske målsætninger og pædagogiske læreplaner, jf. Dagtilbudslovens § 8 samt udføre sprogstimulerende arbejde, jf. Dagtilbudslovens § 11. Der skal årligt afrapporteres til kommunen gennem kvalitetsrapporter. Evaluering af arbejdet med pædagogiske læreplaner skal ligeledes indsendes til kommunen.
 11. Samarbejde med kommunen i forbindelse med pædagogisk tilsyn samt efterleve påbud og henstillinger givet i forbindelse med tilsyn.
 12. Samarbejde med kommunen om børn med særlige behov. Privatinstitutionen er på lige fod med de kommunale institutioner omfattet af tilbud om supervision til det pædagogiske personale, ligesom der kan søges støtte til børn med særlige behov efter gældende retningslinier.
 13. Samarbejde med kommunen om at sikre et rummeligt arbejdsmarked, herunder være parat til at ansætte personer i jobtræning og i fleksjobs.
 14. Ikke have gæld til det offentlige og i øvrigt kunne dokumentere økonomisk hæderlighed (bankerklæring).
 15. Stille en bankgaranti svarende til 3 måneders drift af den godkendte privatinstitution af hensyn til leveringssikkerheden.
 16. Årligt indsende et revideret og underskrevet regnskab for brug af det kommunale tilskud.
 17. Have den nødvendige forsikringsdækning for institutionen.
 18. Tilbyde børnene et sundt frokostmåltid samt fastsætte og offentliggøre retningslinier for forældrenes fravalg af dette frokostmåltid, jf. dagtilbudsloven § 16b stk. 3 og 4.
 19. Overholde underretningspligten, jf. Servicelovens § 153
 20. Meddele kommunen hvis der sker ændringer, som kan have betydning for godkendelsen.


2. Ansøgning

For at blive godkendt som privat leverandør skal der indsendes en ansøgning til Skole og Dag-tilbudsafdelingen i Nordfyns Kommune. Ansøgningen eller bilag hertil skal redegøre for hvordan og/eller dokumentere, at der leves op til ovenstående krav. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder.

Sammen med ansøgningen skal der indbetales et depositum på 30.000 kr. Depositummet tilbagebetales, når ansøgningen er færdigbehandlet og Kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning om godkendelse eller afslag på ansøgningen. Familieudvalget kan dispensere for indbetaling af depositum, hvis der er tale om en allerede godkendt og eksisterende daginstitution i Nordfyns Kommune, der ønsker at overgå til anden driftsform.

Afslag på godkendelse kan indbringes for den kommunale tilsynsmyndighed.


3. Tilskud

 • Nordfyns Kommune yder tilskud til en privat daginstitution efter følgende principper:
 • Der ydes et driftstilskud pr. barn, der er optaget i den godkendte daginstitution svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn (ekskl. støttepædagogudgifter) i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
 • Der ydes et bygningstilskud for de 0-2 årige på 4,1% og for de 3-5 årige på 3,2% af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et aldersvarende tilbud i kommunen.
 • Der ydes et administrationstilskud på 2,1% af de gennemsnitlige budgetterede brutto-driftsudgifter for et aldersvarende tilbud i kommunen.
 • Tilskuddet ydes fra barnets opholdskommune. Tilskuddet i Nordfyn Kommune kan oplyses ved henvendelse til Skole og Dagtilbudsafdelingen. Grundlaget for tilskuddet opgøres inkl. moms.
 • Det samlede tilskud er beregnet på grundlag af den ugentlige kommunale åbningstid i daginstitutioner. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved deltidspladser el. lign. Der ydes ikke forhøjet tilskud ved udvidede åbningstid.

4. Ophør

Ved misligholdelse af krav og forpligtigelser kan tilskuddet til privatinstitutionen bortfalde ved udgangen af måneden.

Hvis privatinstitutionen går konkurs, skal kommunen have tilbud om at købe institutionen og overtage driften. Hvis kommunen ikke ønsker at købe institutionen, kan den nedlægges eller sælges af konkursboet. Kommunen hæfter ikke for krav mod institutionen.

Godkendt af Familieudvalget den 5. marts 2013 og I Kommunalbestyrelsen d. xx. maj 2013


Siden blev sidst opdateret 14.02.2020 af indholdsansvarlig MPETTE

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00