Sløjfning af brønde og boringer

Brønde og boringer, der er blevet overflødige, f.eks. fordi en ejendom er blevet tilsluttet et vandværk, skal sløjfes.

Dette er vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. september 2007.

Grundvandsbeskyttelse

Forurening kan via gamle brønde og boringer meget hurtigt overføres fra jordoverfladen til grundvandsmagasinerne, hvorfra vi henter vores drikkevand. De gamle boringer og brønde virker som dræn fra jordoverfladen til grundvandet - bl.a. med forurening fra sprøjtemidler.

Sundhedsrisiko

I ubenyttede brønde sker der ofte en kraftig opblomstring af bakterie- og / eller svampevækst. Endvidere vil nitrat- og nitritindholdet ofte være højt i ubenyttede brønde. Drikkes vand fra en sådan brønd, kan det medføre forgiftning for både mennesker og husdyr. Brug af vand fra en ubenyttet brønd kan komme på tale, hvis anden vandforsyning svigter, men bevaring af en sådan "reservebrønd" er meget problematisk sundhedsmæssigt set, og giver falsk forsyningssikkerhed.

Risiko for ulykker

Der er en tendens til, at installationer, der sjældent eller aldrig benyttes, heller ikke vedligeholdes. En brønd udgør en fare for både mennesker og dyr, idet en dårlig vedligeholdt brønd kan være en dødsfælde. Ejendommens ejer ved typisk, at brønden findes, og rammes derfor sjældent selv af ulykker. Det er gæster, specielt børn, det går ud over.

Utilsigtet anvendelse

En ubenyttet brønd bliver af og til brugt som fyldplads for affald eller som nedsivningsanlæg for husspildevand, hvilket yderligere øger risikoen for grundvandsforurening.

Afstandskrav

Kravene i Dansk Standard 441 (1988) til afstand mellem brønde / boringer og forskellige forureningskilder, blandt andet nedsivningsanlæg, kan ofte ikke overholdes.

Vigtigt !!!

Alle brønde og boringer skal sløjfes af et godkendt firma. Hos Geus kan du finde en liste over firmaer, som er godkendt til at foretage sløjfninger af boringer og brønde.

Mindst 14 dage før sløjfningen udføres, skal dette anmeldes til kommunen på dette skema.

Senest 3 måneder efter sløjfningen er udført, skal det godkendte firma indberette det til GEUS samt sende en kopi til kommunen.

Siden blev sidst opdateret 16.05.2019 af indholdsansvarlig KIO

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00